“ภาพแปะฟ้าเมืองคอน”เปรียบเทียบเมืองคอนอดีต กับปัจจุบัน

ก.ค. 26

“ภาพแปะฟ้าเมืองคอน”เปรียบเทียบเมืองคอนอดีต กับปัจจุบัน
 •    อารัมภบท
 •    จากแนวคิด จุดประสงค์ในการจัดทำเวป เพื่อถ่ายภาพจากสถานที่เก่าๆที่ปรากฏในภาพเก่าๆ  พร้อมทั้งถ่ายภาพ ณ.จุดเดิม(ปีปัจจุบัน)ควบคู่กันไป ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง จากสภาพเดิมเห็นสิ่งทีสูญหายไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่สูญหายไปตามกาลเวลา ไม่มีใครที่ห้ามหรือหยุดยั้งไว้ได้ ตามที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างตกอยู่ในกฏไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่อมไป  ภาพถ่ายเหล่านี้จะเป็นผู้บรรยายความเป็นมา- เป็นไป ด้วยตัวมันเอง
 •     ในการระบุข้อมูลสถานที่ อาจมีข้อผิดพลาด ชาว “เมืองคอน”  หรือทุกท่านที่มีความรู้ เกี่ยวกับสถานที่ปรากฏ ขอให้ชี้แนะและบอกกล่าว เพื่อเมืองคอนของเราจะได้รู้และเข้าใจที่ถูกต้อง
 •     การเริ่มต้นจะใช้แผ่นที่ ของเมืองคอน เป็นภาพกว้าง ซึ่งได้จากเว็ปเขียนภาพโดยวิศวกรชื่อเดอลามาร์(La Marre) เมื่อ พ.ศ.2230(หน้า39-41) และภาพปัจจุบันจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการประชุมหน่วยงานราชการ(คุณสถาพร พฤกษะศรี,คุณพรศักดิ์ เติมทอง)ร้านคนสร้างภาพและภาพเก่าๆของเมืองคอนได้รับความอนุเคราะห์ จากสำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน(คุณสารัตน์)  การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาดังกล่าวระหว่าง พ.ศ.2230 กับ พ.ศ.2553
  plan

 • ข้อสังเกตุจากภาพ
   จะสังเกตุแผนผังเมืองคอน(เมืองลิกอร์) เมื่อ พ.ศ.2230 เมืองคอนมีกำแพงจากคลองหน้าเมือง(สนามหน้าเมือง)ถึงคลองคูพาย(โดยประมาณ)แต่ที่มีกำแพงเหลือเป็นแนวอยู่เฉพาะจากสนามหน้าเมืองถึงสีแยกประตูชัยส่วนที่เหลือไม่มีแต่ซาก ทั้งๆทีี่ในอดีตเป็นเมืองที่มีความใหญ่โตมากๆ ถ้าสังเกตุจะเห็นจุดสี่ดำแรก(มองจากคลองอยู่ตรงประตูหน้าเมือง)หน้าจะเป็นวัดพระมหาธาตุวรวิหาร จุดที่สอง น่าจะเป็นพระราชวัง(ตรงวันสวนหลวง) จุดที่สามจะเป็นพระราชวังหรือวัดที่สำคัญ(น่าจะเป็นบริเวณ ร.พ.มหาราชปัจจุบัน)
 • pic031 copyภาพแผนผังเทศบาลนคร พิ้นที่ในกรอบเส้น(สีเหลือง) คือพื้นที่ปัจจุบัน ซึ่งจะตรงกับแผนผังเมืองคอน(เมืองลิกอร์) เมื่อ พ.ศ.2230ภาพแผนที่ ทั้ง 2 แผ่นได้จากการประชุมประจำเดือนของส่วนงานราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ภาพถ่ายเมือ พ.ศ. 2551
 •    เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ เวป จะขอเริ่มซอกแซก ซอกซอย จุดแรกที่วัดพระบรมธาตุของเรา เพื่อขอบารมีให้พระบรมธาตุจงคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อ”เมืองคอน”ของเรา
 • ภาพเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย ์ณ.วัดพระมหาธาตุวรวิหาร เมืองคอน

                            ภาพถ่ายอดีต                                                          ภาพถ่ายปัจจุบัน                                        

gotonakohon-01 copy


วัดพระมหาธาตุวรวิหาร ภาพอดีตถ่ายเมื่อ พ.ศ.2441 จากร้านคนสร้างภาพ  และภาพปัจจุบัน ถ่ายเมือ 31 กรกฎาคม 2553

goto copy

วัดพระมหาธาตุวรวิหาร ภาพอดีตถ่ายเมื่อประมาณร.ศ.117(ภาพจากศิลปากรที่ 14 เมืองคอน) ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ 25 สิงหาคม 2553

 

nakhon-photo-watermark-02 copy

ซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าของวัดพระมหาธาตุวรวิหารภาพอดีต ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2458  จากร้านคนสร้างภาพ ,     ภาพปัจจุบัน ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 31 กรกฎาคม 2553    

 

Copy-of-ผวก

ภาพถ่ายบริเวณหน้าวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ภาพอดีต ถ่ายเมื่อ 1 กันยายน 2506 (ภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์) ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ 17 กันยายน 2553

ภาพซุ้มประตูที่ตัต่อคุณสถาพร1 copy

  ภาพถ่ายจากซุ้มประตูวัดพระมหาธาตุวรวิหาร (ภาพจากคุณสถาพร พฤกษะศรี)ภาพอดีตถ่ายเมื่อปี 2508 ภาพปัจจุบันและเมื่อ สิงหาคม 2553

พระมหาธาตุเจดีย์ เมืองคอน ถ่ายเมื่อ กรกฏาคม 2553
พระมหาธาตุเจดีย์ เมืองคอน ถ่ายเมื่อ กรกฎาคม 2553

pic01 copy

ภาพอดีตถ่ายเมื่อประมาณ ร.ศ.117 ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ 28 สิงหาคม 2553

pic02 copy

ภาพอดีต ถ่ายเมื่อประมาณ ร.ศ.117 ภาพปัจจุบัน ถ่ายเมื่อ 28 สค.2553

Copy-2-of-ภาพพระบรมธาตุถ่ายจากวัดหน้าพระพระธาตุ-ถ่ายเมื่อ-2508-ภาพจากคุณสถาพร-พฤกษะศรี1 copy

ภาพพระบรมธาตุเจดีย์ ภาพอดีตถ่ายเมื่อ 2503(ภาพจากคุณสถาพร พฤกษะศรี) ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ กรกฎาคม 2553

Copy-of-ภาพพระด่านรอบพระบรมธาตุเจดีย์เมืองคอนถ่าย5กย

ภาพพระด่านรอบพระบรมธาตุเจดีย์ ภาพอดีตถ่ายเมื่อ ร.ศ.117 ภาพถ่ายปัจจุบันถ่ายเมื่อ 5 กันยายน 2553

Copy-of-ภาพพญาครุฑโบราณ copyรูปครุฑโบราณ(ท้าววิรุพปักษ์)ที่ด้านหน้าทางบันใดขึ้นพระบรมธาตุเจดีย์ภาพอดีตถ่ายเมื่อ ร.ศ.117 ภาพปัจจุบัน ถ่ายเมื่อ 5 กันยายน 2553

2553 copyภาพพระบรมธาตุเจดีย์ ภาพอดีตถ่ายเมื่อ 2508(ภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์)ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ กรกฎาคม 2553

ภาพวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ถ่ายภาพทางอากาศ (ภาพการ์ดจากคุณสถาพร พฤกษะศรี)ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ กรกฎาคม 2553(จากร้านคนสร้างภาพ หอนาฬิกา)

Copy-of-พระบรมธาตุเจดีย์ถ่ายจากด้านหลัง copy

พระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายจากบริเวณด้านหลังพระเจดีย์ ภาพอดีตถ่ายเมื่อ 2500(ภาพจากคุณกฤษณ์ เลขาพันธุ์) ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ 17 กันยายน 2553

Copy-of-ภาพหน้าวัดพระธาตุวรวิหาร copy

ภาพถ่ายบริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ภาพอดีตถ่ายเมื่อ พ.ศ.2501(ภาพจากคุณกฤษณ์ เลขาพันธุ์)  ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ 18 กันยนยน 2553

Copy-of-ตรงหน้าวัดหน้าพระธาตุ copy

ภาพถ่ายจากบริเวณวัดหน้าพระบรมธาตุวรวิหาร ภาพอดีต ถ่ายเื่มื่อ พ.ศ.2501(ภาพจากคุณกฤษณ์ เลขาพันธุ์) ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ 17 กันยายน 2553

 • บริเวณศาลพระเสื้อเมือง /หอนาฬิกาเมืองคอน
 • บริเวณศาลากลาง เมืองคอน
 • บริเวณหอพระอิศวร/หอพระนารายณ์ เมืองคอน
 • บริเวณกำแพงเมืองเก่า/สนามหน้าเมือง เมืองคอน
 • ย้อนรอยอดีตแหลมชุมพุก(แหลมตะลุมพุก)อำเภอปากพนัง

4 comments

 1. อ่านประวัติศาสตร์แล้วดีใจครับ ที่เมืองนครยังมีอดีตให้เห็นอยู่ครับ

 2. หนึ่ง /

  แอบเข้ามาชื่นมาชม รู้สึกนิยมในจิตใจ
  ประวัตินาครอันกว้างใหญ่ พี่จับมาใส่ให้ชื่นชม
  ประวัติศาสตร์อันมีค่า หากตีราคาคงจบสิ้น
  หรือหากแม้นเราหลงลืมถิ่น คงสิ้นแผ่นดินถึงลูกหลาน

 3. น้องหนึ่ง
           พี่ดีใจมากๆครับที่ไห้กำลังใจ พร้อมทั้งให้ข้อมูล ภาพถ่ายที่เกี่ยวกับเมืองคอนในอดีต, ชี้แนะในการจัดทำและพร้อมให้ข้อมูลและขอบคุณสำหรับบทกลอนกำลังใจ 
  มล.พัน

 4. ชอบอ่านและติดตาม + ชื่มชนคนทำ โดยเฉพาะเป็นภาพเก่าๆ แถวบ้านเกิดชอบมาก

Leave a Reply

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>