ภาพแปะฟ้าเมืองคอน”บริเวณสนามหน้าเมือง-กำแพงเมืองเก่า”ตอน2

มี.ค. 08

ภาพแปะฟ้าเมืองคอน”บริเวณสนามหน้าเมือง-กำแพงเมืองเก่า”ตอน2

” เพราะ”เมืองคอน”มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  “

จากการทีผมได้นำเสนอ “ภาพแปะฟ้าเมืองคอน” บริเวณสนามหน้าเมืองและบริเวณกำแพงเมืองเ่ก่า เมืองคอนเนื่องจากได้มีหลายท่านที่ให้ภาพสถานที่ดังกล่าวเพิ่มเติม ซึ่งภาพสถานที่บางภาพมีอายุร้อยกว่าปี ทำให้การหาจุดถ่ายภาพเดิมลำบาก และต้องขอขอบคุณ(เพิมเติมจากที่มาที่ไป)

 • คุณสารัตน์(นิก) ศิลปากรที่ 14 เมืองคอน ให้ข้อมูลภาพและสถานที่
 • คุณบัณฑิต หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลภาพและสถานที่
 • คุณศุภชัย(หนึ่ง)แซ่ปุงถ่ายทอดข้อมูลและภาพจากคุณพ่อเอี่ยมเล้ง แซ่ปุง
 • คุณอธิวิทย์ วรวัฒน์ศุภรัฐได้ให้ข้อมูลภาพ บุตรชายคุณชวลิต อังวิทยาธร(ถึงแก่กรรม)
 • คุณประวัติ(น้าหวัด)  ภิรมย์กาญน์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
 • คุณมนต์ศักดิ์ วาดอักษร ข้อมูลภาพและเอกสาร

ที่ได้ให้ข้อมูลภาพและข้อมูลสถานที่ แต่นั้นแหละอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ ถึงแม้จะใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลมาพอสมควรจากท่านที่ผมได้เอ่ยนาม,และท่านที่มิได้เอ๋ยนามและจากข้อสันนิษฐานการเชื่อมโยงภาพ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องจึงขอเชิญท่านที่มีความรู้ช่วยชี้แนะเพื่อความถูกต้องของ “เมืองคอน”เรา

2011-02-06-14-31-56_02072 copy

2011-02-14-22-17-42_02601 copy

gพระสูง copy

ภาพหอพระสูง อดีต-ปัจจุบัน(ภาพจาก”อำลา อาลัยชวลิต อังวิทยาธร”จากคุณณอธิวิทย์ วรวัฒนศุภรัฐและสารนครศรีธรรมราช)

gพลับพลาหน้าเมือง copy

 

ภาพอดีตพลับพลาสนามหน้าเมือง ถ่ายเมื่อ ร.ศ.117(ภาพจากศิลปากรที่ 14 เมืองคอน สารนครศรีธรรมราช) ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ มค.2554

pรับเสด็จ copy

ภาพพลับพลารัชกาลที่ 6 เสด็จปักษ์ใต้ ณ.สนามหน้ามเื้่มืองเมืองคอน (บริเวณอาคาร อดีต ร.ร.เบญมราชูทิศ(ร.ร.กัลยาณี 2 ปัจจุบัน)พ.ศ.2458 ภาพจากศิลปากรที่ 14 เมืองคอน

pศาลหลักเมือง copy

pศาลหลักเมือง2 copy

ภาพอดีตศาลหลักเมือง”เมืองคอน”เมื่อแรกก่อสร้่างเสร็จสมบูรณ์และภาพปัจจุบัน ภาพจากสารนครศรีธรรมราช

2011-02-11-19-10-30_0209 copy

ภาพอดีต”โรงละครแห่งแรกเมืองคอน”(ตามที่ชาติยุโรปเรียกเมืองคอนว่า”เมืองละคร”)ภาพจาก”อำลาอาลัยชวลิต อังวิทยาธร”ภาพอดีตถ่ายเมื่อ พ.ศ.2464 ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ พ.ศ.2554

ภาพอดีตสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่บริเวณหลัง สำนักงาน ท.ท.ท.ปัจจุบัน(ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี) ปัจุบันเป็นสำนักงาน ท.ท.ท.นครศรีธรรมราช

ภาพอดีตศาลาประชาคม(ภาพหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี)ภาพปัจจุบันคือโรงละครแห่งชาติ ถ่ายเมื่อ มค.2554

pจอมพลถนอม (1) copy

ภาพอดีต จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เยี่ยมประชาชนที่สนามหน้าเมื่อง”เมืองคอน”เมื่อ พ.ศ.2510 (ภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์)ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ ธค.2553

pอดีตตลาดจ่ายหน้าเมือง1 copy

             ความเป็นมาขอตลาดหน้าเมือง เมื่อประมาณปี 2525 ได้มีตลาดจ่ายที่หน้าเมือง โดยสินค้าทีนำมาขายมาจากสิ้นค้าพื้นเมืองแท้ๆโดยจ่ายเฑาะเสาร์-อาทินย์ โดยจะมีแม่ค้าจากนอกเมืองส่วนหนี่งมาจากอำเภอชะอวด โคลกคลาม บ้านวังวัว จะนั่งรถไฟมาจากเขาชุมทองตั้งแต่เช้ามืด เมื่อลงจากสถานีรถไฟแล้วจะหาบมาขายที่สนามหน้าเมืองและเมือขายของเสร็จก็จะกลับรถไฟช่วงบ่าย ของที่นำมาขายแบบแบกะดินสองข้างถนนบริเวณสนมหน้าเมืองจะเป็นของสดๆๆและปลอดสารพิษ(ขอมูลจากคุณสถาพร พฤกษะศรี)ภาพอดีตจากคุณมนต์ศักดิ์ วาดอักษร ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ มค.2554

pคุณเอียมเล็ง copy

pน้ำพุจากหนึ่ง copy

ภาพอดีตภาพน้ำพุ ณ.สนามหน้าเมือง”เมืองคอน” ภาพอดีตถ่าย(ภาพจากคุณศุภชัย แซ่ปุ่งและจากคุณอธิวิทย์ วรวัฒน์ศุภรัฐ)ถ่ายเมื่อ ประมาณ พ.ศ.2505-2506 ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ มค.2554

pน้ำพุจากน้องหนึ่ง copy

ภาพอดีตน้ำพุสนามหน้าเมือง ถ่ายจากด้านประตูหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี ภาพอดีตถ่ายเมือประมาณ 2505-2506(ภาพจากคุณศุภชัย แซ่ปุ่ง)ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ กพ.2554

pกำแพงหน้า copy

ภาพอดีต-ปัจจุบันกำแพงเมืองเก่าเมืองคอน(ภาพอดีตจากศิลปากรที่ 14 เมืองคอน) ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ กพ.2554

pมุมข้าง copy

ภาพอดีต-ปัจจุบัน กำแพงเมืองเก่าเมืองคอน(ภาพจากศิลปากร ที่ 14 เมืองคอน) ภาพปััจจุบันถ่ายเมือ กพ.2554

pกองอิฐกำแพง copy

ภาพอดีต-ปัจจุบัน กำแพงเมืองเก่า เมืองคอน(ภาพจกาศิลปกรที่ 14 เมืองคอน) ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ กพ.2554

pหาปลาข้างสะพาน copy

ภาพอดีต-ปัจจุบันสะพานนครน้อย สนามหน้าเมือง เมืองคอน (ภาพจากศิลปากรที่ 14 เมืองคอน) ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ กพ.2554

IMG_0132-copy-tile copy

ภาพอดีต-ปัจจุบัน สะพานนครน้อย สนามหน้าเมือง เมืองคอน ภาพอดีตจากคุณบัญฑิต พูลสุข หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ กพ.2554

Picture 1046316-vert copy

ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพบริวเวณ””สวนสุขสันต์สถานพักผ่อน””ริมคูเมือง คลองหน้าเมือง สนามหน้าเมืองเมืองคอน  ภาพอดีตถ่ายเมือ พ.ศ.2510 จากรายงานกิจการประจำปี 2510 นครศรีธรรมราชดยนายสันต์ เอกมหาชัย ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ กรกฎาคม พ.ศ.2557

ภาพอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัด/อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปั่นรถจักรยานไปปฏิบัติงาน ยุคน้ำมันแพง (IMF) ถ่ายเมื่อประมาณ 2540 แล้วยุคปัจจุบันน้ำมันแพง ดำเนินการอย่างไรเนี๊ย ปัจจุบันถ่ายเมื่อ กพ.2554

ภาพอดีคตคลองหน้าเมืองถ่ายช่วงสะพานนครน้อย (ภาพจากสารนครศรีธรรมราช) ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ กพ.2554

Picture 1046522-horz copy

ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง ที่พักของประชาชนที่เข้าเมืองไม่ได้ ด้วยเดิมประตูเมืองปิด-เปิดเป็นเวลาถ้าเข้าเมืองไม่ทันต้องนอนพักที่ศาลาหน้าเมือง เพื่อรอประตูเมืองเปิด ชั้นเดิมเป็นศาลาสร้างด้วยไม้ขนาดไม่ใหญ่นัก ทุกเมืองจะต้องมีศาลาไว้หน้าเมือง ภาพอดีตถ่ายเมือ พ.ศ.2515 ข้อมูลจากคุณประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ สารนครศรีธรรมราช เอื้อเฟื้อภาพโดยคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอนข้อมูลจากคุณประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ พฤศจิกายน 2557

 • ภาพกิจกรรม งานรัฐพิธี และงานประเพณีประจำปี ณ.สนามหน้าเมือง”เมืองคอน”ในอดีต

ภาพอดีตภาพถวายพวงมาลา วันที่ 23 ตค.2506 ณ.สนามหน้าเมือง (ภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์)ภาพปัจจุบันถ่านเมื่อ พ.ศ.2553

IMG_0106 copy

ภาพอดีตประกวดนางงามเดือนสิบ ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2521

ภาพอดีตจ่ายตลาดก่อนวันจ่ายงานเทศกาลเดือนสิบ บริเวณสนามหน้าเมือง  ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2477(ภาพจากหนังสืองานประจำปีนครศรีธรรมราช)

2011-02-20-19-58-21_0324 copy

ภาพอดีตหนุ่มสาวแต่งตัวมาเที่ยววันจ่ายก่อนงานเดือนสิบ ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2479(ภาพจากสารนครศรีธรรมราช คุณพยอม ร้านคนสร้างภาพหอนาฬิกา)

pนางสาวนครศรี copy

ภาพอดีตภาพประกวดนางงามเดือนสิบเมืองคอน ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2489-2490

9 comments

 1. สุดยอดมากๆครับ
  ความรู้ใหม่บนภาพเก่าๆ
  ปรบมือให้เลยครับ

 2. มีภาพเก่าๆเมืองคอนด้วยครับที่นี่
   
  http://forum.uamulet.com/view_topic.aspx?bid=15&qid=99

 3. สุดยอดครับผม

 4. คุณNakhonkup999และคุณคนใต้
    ขอขอบคุณมากที่ให้กำลังใจ
         ผมมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งคือ จะทำอย่างไรที่จะให้น้องๆของเมืองเรา ได้รู้ประวัติศาสตร์ของตังเอง ความยิ่งใหญ่ในอดีต ผมเลยขอคำแนะนำผ่านเวป จะทำวิธีการอย่างไร  ผมคิดว่าคุณทั้งสองคงมีช่องทาง(โดยเฉพาะคุณNakhononkup999 มีเวป ข้อมูลFb ทัั่วโลก)จึงขอคำแนะนำ ถ้าหากทำได้ผมคิดว่าคงดีมากๆ 
         สำหรับภาพของเมืองคอน เกี่ยวกับศาลพระเสื่อเมือง ได้ลงบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบครับ
  ขอขอบคุณอีกครั้งครับ
  มล.พัน

 5. ผมเองก็ลงภาพเมืองคอนทั้ง fb ทั้ง http://www.panoramio.com
  และทั้งบล็อคแก็ง pantip และ http://www.skyscrapercity.com
  เว็บเมืองนครมีมากมายครับ
  แต่ว่าขาดการต่อยอด แล้วที่สำคัญคนคอนกันเอง
  ยังไม่รู้เลยครับว่าจะไปเว็บไหนดี หากขี้นgoogleอันดับต้นๆได้ยิ่งดีครับ

 6. ช่วยลงผ่าน http://www.panoramio.com
  ลงผ่านhttp://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=74374873#post74374873
  หรือห้องต่างๆในwww.pantip.com
  หรือ fb ผมว่าใครๆก็รู้จักเมืองคอนมากขึ้นครับ…

 7. ขอชื่นชมและให้กำลังใจในการทำงานที่ดีเพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ทราบข้อมูลต่างๆของนครศรีธรรมราช ซึ่งบางเรื่งราวไม่เคยทราบมาก่อนเลย มีอะไรให้ช่วยยินดีและเต็มใจเสมอ

 8. คุณ Pungphaka
           ผมขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ ถ้าหากพบเห็นภาพหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเมืองคอนบ้านเรา(ไม่ยกเว้นสถานที่ไหนในเมืองคอน) ถ้าเป็นไปได้คุณกรุณาส่งผ่านมาทางอีเมล์([email protected]) หรือจะเขียนเป็นบทความ ผมจะมีคอลัมภ์ใหม่ชือ "ข้อเขียนและบทความจากผู้อ่าน"ในเร็วนี้
  ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
  มล.พัน 5 สค.2554

 9. เคยไปจ่ายตลาดเสาร์-อาิทิตย์ สนามหน้าเมืองกับแม่ ของขายหลากหลาย มีของอร่อยๆ เยอะมาก

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *