เลื่อกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลที”เมืองคอน” 19 มิย.2554

พ.ค. 19

เลื่อกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลที”เมืองคอน” 19 มิย.2554

          รูปพระธาตุทรงศรีวิชัยและทรงลังกาปัจจุบัน copy

ภาพพระบรมธาตุเจดีย์ เป็นศูนย์รวม-ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน”เมืองคอน” และเมือง 12 นักษัตร  ภาพจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด(สาขาหัวอิฐ)

         ตอนแรกผมตั้งใจว่าจะไม่เขียนเรื่อง “ทางการเมือง” แต่ณ.ปัจจุบัน”เมืองคอน”จะมีการเลือกตั้งที่สำคัญ มีผลต่ออนาคตของเมืองคอน เนื่องจากเป็นที่ตั้งของศูนย์ฯทุกชนิดของเมืองคอน โดยเฉพาะที่เข้ามาบริหารเทศบาลมีผลต่อ”ความเป็นอดีต-อนาคตของเมืองคอน”จะคงอยู่หรือจะถูกทำลายไปทีละชิ้นสอง-ชิ้น  ก็อยู่ในดุลพินิจของชาวเขตเทศบาลจะเลือกให้ “เมืองคอน งดงามดั่ง(ผิว)พระจันทร์วันเพ็ญ เต็มไปด้วยหลุมอุกาบาต มีแต่ร่องรอยหลุมเต็มไปหมด เป็นมาสัก สาม สี่ปีที่แล้วมา(บทความโดยนายอัีกษร 03-01-2554) และคำขวัญประจำตัวผู้สมัคร (1)ดูแลทั่วถึงทุกชีวิต  (2)สว่าง สะอาด สบาย หรือจะเลื่อก (3)” ชีวิตที่เหลือ….เพื่อเมืองคอน “

         การเมืองที่เขาว่า  เป็นเรื่องผลประโยชน์  เรื่องยุ่งยาก  มีแต่ความเห็นแก่ตัว  เรื่องการจัดสรรผลประโยชน์  การจัดสรรเค็ก  เรื่องของพวกพ้อง  เื่พื่อประโยชน์ของตัวเองฯลฯ สารพัดที่เป็นภาพลบของนักการเมือง 

          ผมได้พบหนังสือเล่มหนึ่ง(จากคุณศุภชัย(หนึ่ง) แซ่ปุง) “กิติคุณถึงเมืองคอน” หนังสือที่ระลึกพิธีนมัสการไว้อาลัยนายแพทย์ขจร มิตรกูลโดยตัดตอนจากหนังสือ ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช เขียนเกี่ยวกับประวัติของ “เมืองคอนที่ยาวยิ่งกว่าเมืองใดๆในประเทศไทย” และมีจังหวัดเดียวที่เขียนเกี่ยวกับลักษณะเด่นของอุปนิสัยใจคอบุคลิกภาพของชาวเมืองคอน ที่ใครจะเข้ามาติดต่อจะต้องรู้จัก  มีทั้งหมด 12 ข้อ  ทุกท่านชาว”เมืองคอน”ควรพิจารณาและศึกษาดูว่าใช่หรือเปล่า?

1.รักอิสรภาพหรือความเป็นไท เป็นลักษณะดั้งเดิมของคนไทยที่ไม่ชอบการกดขี่บังคับ ไม่ชอบอยู่ใต้อาณัติใคร ไม่ชอบระเบียบกฏเกณฑ์ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ไม่ค่อยผูกพันต่อภาระหน้าที่มากนัก ชาวนครศรีธรรมราชจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการใช้อำนาจบังคับ

2.ย้ำึความเป็นตัวของตัวเอง แสดงออกในรูปของการไม่ชอบการรวมกลุ่มโดยเฉพาะที่มีลักษณะ”จัดตั้ง”หรือกลุ่มทางการต่างๆ ย้ำผลประโยชน์ของตนยิ่งกว่าประโยชน์ของกลุ่ม ลักษณะเช่นนี้ทำให้การจัดตั้งกลุ่มที่ทางราชการเป็นผู้ชี้แนะไม่เป็นผลเท่าที่ควร

3.รักพวกพ้อง จัดเป็นค่านิยมที่เด่นมากของชาวปักษ์ใต้ประการหนึ่ง ความผูกพันในฐานะเป็นพวกพ้องทั้งในแง่วงศ์ญาติ ถิ่นกำเนิด ความคุ้นเคยกันเป็นการส่วนตัวหรือความผูกพันรักใคร่ในฐานะเป็นพวกพ้องเดียวกันปรากฏอยู่ทั้งในชีวิตประจำวันทั่วไปและในหน้าที่การงาน พวกพ้องอยู่เหนือความถูกผิดในแง่กฏหมาย อยู่เหนือระเบียบกฏเกณฑ์ใดๆ อยู่เหนือความ”เป็นธรรม”และอยู่เหนือแนวคิดทางการเมือง

4.นิยมความจริงใจและตรงไปตรงมา ชาวนครศรีธรรมราชชอบความจริงใจไม่มีเลศนัย ผู้ที่แสดงความจริงใจให้ปรากฏก็จะได้รับความจริงใจจากผู้อื่นเช่นกัน ชอบความตรงไปตรงมาทั้งในแง่การพูดและการกระทำ

5.ยกย่องคนมีใจกว้างและจิตใจนักเลง ผู้ที่มีิจิตใจกว้างขวาง โอบอ้อมอารีเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่ ถึงไหนถึงกัน ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว กล้าได้กล้่าเสีย เต็มใจให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อประสบความทุกข์ยาก เหล่านี้จะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปในชุมชน การที่ผู้มีอิทธิพลสามารถดำรงตนอยู่ได้ในท้องถิ่นก็เพราะคุณลักษณะเหล่านี้มีในตัวเขา กล่าวได้ว่าค่านิยมนี้เป็นพื้นฐานของการที่ประชาชนทั่วๆไปยอมรับอำนาจของผู้มีอิทธิพล

6.ชอบความโอ่อ่า ชอบสิ่งของและการกระทำที่แสดงให้เห็นถึงความโอ่อ่าภูมิฐานโดยไม่คำนึงถึงฐานะของตน ตัวอย่างเช่น การจัดงานของชาวบ้านเช่น งานบวช งานแต่งงาน เป็นต้น จะทุ่มเทเงินทองลงไปจำนวนมากเพื่อแสดงถึงฐานะ สิ่งที่มักกลัวมากที่สุดคือกลัวการถูกนินทาว่าเป็นคนขี่เหนียว ใจไม่ถึง โดยพยายามหลีกเลี่ยงภาวะใดๆก็ตามทีแสดงให้เป็นว้่าตน”น้อยหน้า”ผู้อื่น

7.รักศักดิ์ศรี ได้แก่การหยิ่งในเกียรติและศักดิ์ศรีของตน ไม่ชอบให้ใครมาหยามหน้า เป็นคนไม่ลงคน หรือไม่ยอมใครง่ายๆ ลักษณะความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงปรากฏค่อนข้างน้อย คำพูดที่แสดงการยกย่องให้เกียรติคนอื่นและถ่อมตนมีจำกัดในภาษาท้องถิ่น และลักษณะที่ว่านี้ ทำให้คนนครศรีธรรมราชถูกมองว่าเป็น”คนหัวหมอ”หรือแข็งกระด้าง

8.ค่านิยมความเป็นเจ้านาย ชาวนครศรีธรรมราชย้ำการเป็นเจ้าคนนายคนสูงมาก สังเกตได้จากลักษณะต่อไปนี้

    -นิยมส่งบุตรหลานเจ้าเรียนในระบบโรงเรียน ด้วยความหวังที่จะให้เข้ารับราชการ หรือทำงานที่มีลักษณะเป็น”เจ้านาย”อันได้แก่งานใช้สมอง งานนั่งโต๊ะโดยไม่ต้อง”ลำบาก” กับอาชีพที่ต้องใช้่แรงงาน จากสถิติผู้เข้าศึกษาในสถานศึกษาชั้นสูงในส่วนกลางจะปรากฏมีผู้เรียนที่มีลำเนาในนครศรีธรรมราชรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงเป็นสัดส่วนสูงรองจากภาคกลาง

    -คนท้องถิ่นที่เริ่มเปลี่ยนแปลงฐานะทางชนชั้นจากชนชั้นเดิมเป็นชนชั้น”เจ้านาย”ก็จะมีพฤติกรรมที่เป็นแบบ”เจ้านาย”อย่างเด่นชัด ทั้งด้านภาษาพูด วิถีชีวิต รวมทั้งการปฏิบัติต่อประชาชน จิตสำนึกในการเป็นเจ้านายมีสูงกว่าจิตสำนึกของการบริการ ลักษณะเช่นนี้เองก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประชาชนกับข้าราชการ ทำให้ประชาชนมองข้าราชการและรัฐ ในทางลบ จนกลายเป็นเงื่อนไขสงครามที่สำคัญของภาคใต้ไปในที่สุด

     -ลักษณะประการหลังนี้่ ก่อให้เกิดค่านิยมสวนทางกลับหรือขัดแย้งขึ้นมาอีกประการหนึ่ง คือการที่ชาวนครศรีธรรมราชที่มิใช่”เจ้านาย”มีความรู้สึกต่อต้านระบบเจ้าขุนมูลนาย

9.รักถิ่นกำเนิด ชาวนครศรีธรรมราชมีความผูกพันกับบ้านเกิดเมืองนอนภาคภูมิกับอดีตอันเก่าแก่ และลักษณะทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตน แม้จะจากไปประกอบอาชีพในถิ่นอื่น ก็นิยมกลับมาท้องถิ่นเดิมของตนในสองเทศกาล คือเทศกาลสงกรานต์ กับเทศกาลสารทเดือนสิบ มีความภูมิใจที่จะพูดภาษาถิ่นในที่ต่างๆ

10.ย้ำระบบอาวุโส การให้ความเคารพนับถือเป็นไปตามลำดับอาวุโสทั้งในระบบความสัมพันธ์ส่วนตัวและในทางหน้าที่การงาน ถือว่าผู้อาวุโสมีประสบการณ์มามากว่านอกจากนั้นการเชื่อฟังผู้อาวุโสเท่ากับเป็นการป้องกันตัวเองไปด้วย

11.ย้ำการหาความสุขจากชีวิต คนนครศรีธรรมราชมีนิสัยรักความสนุกสนานมาตั้งแต่อดีต กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันและการอาชีพมักแทรกความสนุกสนานไว้ด้วยเสมอ การชอบพูดคำผวน การเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน การชอบจัดงานรื่นเริงหรือมหรสพ และการชอบธรรมชาติเช่น เลี้ยงนกเสียงไพเราะไว้แทบทุกครอบครัว เป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นค่านิยมนี้ได้เป็นอย่างดี

12.ความตื่นตัวทางการเมือง ชาวนครศรีธรรมราชมีความสำนึกทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยสูงมาก เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของพลเมือง เข้าใจโครงสร้างและกลไกของระบบการปกครองอย่างน่าทึ่ง ดังสังเกตได้จากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

      และลักษณะอุปนิสัยใจคอเด่นของคน”เมืองคอน”ยังมีในเอกสารหลายๆที่ เช่น “เมืองของคนจริง นักคิด และปัญญาชน ”   ในหนังสือนครศรีธรรมราช เที่ยวทั่วไทยไปกับ”นายรอบรู้”ฯลฯ

      แล้วท่านละมีความคิดเห็นอย่างไรกับอุปนิสัยของ”คนเมืองคอน”?

ด้านวิถีชีวิตประจำวัน?

วิถีชีวิตด้านสังคม?

วิถีชีวิตด้านการเมือง?

      ถ้าหากผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งที่สำคัญมีอุปนิสัยเหมื่อนบทความ(บางข้อ)และใช้ไปในทางทำลายประวัติศาสตร์โบราณสถานของเมือง เหมื่อนที่แล้วๆมา เมืองคอนจะเหลือประวัติศาสตร์ หลักฐาน ความยิ่งใหญ่ในอดีตให้อยู่คู่เมืองคอนและสู่อนุชนรุ่นหลัง เพียงไหน ก็อยู่ที่ทุกท่านชาวเมืองคอน”(ในเขต)จะเป็นผู้เลือกตัวแทนของท่านแบบไหน

สำหรับรายชื่อผู้อาสามามีรายชื่อดังนี้

 • รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช    จำนวน 3 คน 

ลำดับที่  1 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร  1 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร  นายกณพ  เกตุชาติ
ลำดับที่  2 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร  2 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร  นายธนา  รุ่งนิรันดรกุล
ลำดับที่  3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร  3 ชื่อ-สกุล  ผู้สมัคร  นายเชาวน์วัศ  เสนพงศ์

 • รายชื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มี  จำนวน    59    คน  ดังนี้ 
  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

ลำดับที่  1 เขตเลือกตั้งที่ 1  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายสมนึก  เกตุชาติ
ลำดับที่  2 เขตเลือกตั้งที่ 1  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายประเสริฐ  ชูดวง
ลำดับที่  3 เขตเลือกตั้งที่ 1  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 3 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายชนะ  บุญวงศ์
ลำดับที่  4 เขตเลือกตั้งที่ 1  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 4 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร
ลำดับที่  5 เขตเลือกตั้งที่ 1  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 5 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร  นายธำรง  แรกคำนวน
ลำดับที่  6 เขตเลือกตั้งที่ 1  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 6 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร  นายสมชาย  สังข์วิเชียร
ลำดับที่  7 เขตเลือกตั้งที่ 1  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 7 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร  นายภูริทัต  รัตนพาหุ
ลำดับที่  8 เขตเลือกตั้งที่ 1  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 8 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร  นายสุพล  ปรีชาโรจน์
ลำดับที่  9 เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 9 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายปรานม  รวมพงศ์
ลำดับที่  10 เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 10 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร  นายวัชระ  อินทรมุสิก
ลำดับที่  11 เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 11 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายสวาท อรุณจิต
ลำดับที่  12 เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 12 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร  นายโอภาส  ฉิวพันธ์

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 2
ลำดับที่  13 เขตเลือกตั้งที่ 2  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร  นายคำนวณ  โสมนิล
ลำดับที่  14 เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นางสาวอมรรัตน์  เงินเลี่ยม
ลำดับที่  15 เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 3 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร  นายจักรพันธุ์  จันทร์เขียว
ลำดับที่  16 เขตเลือกตั้งที่ 2  หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 4 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร  นายฉัตรชัย  พรมพัตร
ลำดับที่  17 เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 5 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายชัยยันต์  บุญเทียม
ลำดับที่  18 เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 6 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายสุธรรม  ทองมี
ลำดับที่  19 เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 7 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายวัชธร  พราหมณ์คง
ลำดับที่  20 เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 8 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายประสิทธิ์ ขันตะชล
ลำดับที่  21 เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 9 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายธีรยุทธ  พฤกษารัตน์
ลำดับที่  22 เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 10 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายกฤษดา  เสมอภพ
ลำดับที่  23 เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 11 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายชยากร  ขำคม
ลำดับที่  24 เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 12 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายชำนิ  ปานสังข์
ลำดับที่  25 เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 13 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์
ลำดับที่  26 เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 14 ชื่อ-สกุล ผู้สมัครนายอนุชา  เอี่ยมคง
ลำดับที่  27 เขตเลือกตั้งที่ 2 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 15 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายพิเชฐ  กวีวงศ์ประวัติ

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 3
ลำดับที่  28 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายคริสรินทร  รักษา
ลำดับที่  29 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายพิชัย  ลี้วรกุล

ลำดับที่  30 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 3 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นางสาวภูษณดา  จันทร์แก้ว
ลำดับที่  31 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 4 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายนัฐพงษ์  เพียรจิตต์
ลำดับที่  32 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 5 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นางชุติกาญจน์  คำปล้อง
ลำดับที่  33 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 6 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายชัยวัฒน์  สุวรรณเลิศ
ลำดับที่  34 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 7 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายพิศิษฏ์  แสงพลสิทธิ์
ลำดับที่  35 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 8 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายศักดิ์หทัย  สมุทรอัษฎงค์
ลำดับที่  36 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 9 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายประยูร  จิระพิบูลย์พันธ์
ลำดับที่  37 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 10 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร พ.ท.วิชัย  กัลยาพงศ์
ลำดับที่  38 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 11 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายสุภัค  รัตนพฤกษ์ขจร
ลำดับที่  39 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 12 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายเอกรินทร์  รอดทอง
ลำดับที่  40 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 13 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายธานีศักดิ์  รักสนิท
ลำดับที่  41 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 14 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายวิฑูรย์  อิสระพิทักษ์กุล
ลำดับที่  42 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 15 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายเอนก  บุญสัมพันธ์กิจ
ลำดับที่  43 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 16 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นางวีณา  ไชยตรี
ลำดับที่  44 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 17 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายพิสิษฐ์  เลิศยิ่งบุณย์
ลำดับที่  45 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 18 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายวุฑฒินันท์  ชื่นเดช
ลำดับที่  46 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 19 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นางปรางทิพย์  วงศ์วรชาติ
ลำดับที่  47 เขตเลือกตั้งที่ 3 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 20 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายชัยนันท์  สวัสดีนฤนาท

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่  4
ลำดับที่  48 เขตเลือกตั้งที่ 4 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายคำรพ  วงศ์พิศาล
ลำดับที่  49 เขตเลือกตั้งที่ 4 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายอนุกูล  ปรางเพ็ชร
ลำดับที่  50 เขตเลือกตั้งที่ 4 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 3 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายอนุรักษ์  ดารากัย
ลำดับที่  51 เขตเลือกตั้งที่ 4 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 4 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายสมพร  พูลพิพัฒน์
ลำดับที่  52 เขตเลือกตั้งที่ 4 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 5 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายธานี  ศิริพันธ์
ลำดับที่  53 เขตเลือกตั้งที่ 4 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 6 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายสุทัศน์  เดชเดโช
ลำดับที่  54 เขตเลือกตั้งที่ 4 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 7 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายเคารพ  อิสสระไพบูลย์
ลำดับที่  55 เขตเลือกตั้งที่ 4 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 8 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายสรพงษ์  คงสำราญ
ลำดับที่  56 เขตเลือกตั้งที่ 4 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 9 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายประสิทธิ์  วงศ์พิศาล
ลำดับที่  57 เขตเลือกตั้งที่ 4 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 10 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายวิฑูรย์  หัสภาคย์
ลำดับที่  58 เขตเลือกตั้งที่ 4 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 11 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายอาวุธ  สุขันทอง
ลำดับที่  59 เขตเลือกตั้งที่ 4 หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 12 ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร นายธีระวัฒน์  คงสำราญ

8 comments

 1. ข้อมูลยังแน่น และยังน่าติดตามเสมอๆน่ะครับ

 2. เผยแพร่บทความดีดีแล้วครับ
   
  http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=78258888#post78258888

 3. คุณ Nakhonkup999
            ขอบคุณมากครับที่ให้กำลังใจตลอดมาและยังลิงค์"เมืองคอน"สู่โลกกกว้างครับ
  ขอบคุณครับ
  มล.พัน 

 4. ได้เบอร์ไหนครับนายกเทศ

 5. เบอร์3 ผศ.เชาว์วัศ์ จะเข้าวินครับ

 6.                เวป"เมืองคอน.com" ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้ง 24 ท่าน และขอยินดีกับคุณพิชัย ลิ้วรกุล เป็นพิเศษ ที่สามารถเข้ามาอีกสมัย
               ว่าที่ นายกเทศมนตรีคงดำเนินการตามสโลแกน"ชีวิตที่เหลือ…เพื่อเมือคอน"หมายถึงการคืนความยิ่งใหญ่ทุกๆด้านให้เมืองคอนนะครับ(เมืองตามพรลิงค์,เมืองลิกอร์)
  มล.พัน

 7. ืืnin thanin /

  ขอเบอร์ คุณอนุกูล ปรางเพชร ผู้สมัคร สท. ลำดับ 49  หน่อยครับ

 8. ืืnin thanin /

  คุณอนุกูล ปรางเพ็ชร กรุณาติดต่อ ศิริแมนชั่นด้วยครับ 075 – 356749

Leave a Reply

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>