ภาพแปะฟ้า “ช่วงสะพานยาว-ศรีทวี(ท่ามอญ)-ท่าวัง” เมืองคอน

ก.ย. 15

ภาพแปะฟ้า “ช่วงสะพานยาว-ศรีทวี(ท่ามอญ)-ท่าวัง” เมืองคอน

                การเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่แน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ล้วนเคลื่อนไปสู่การสลายตัวไปทั้งสิ้น  เป็นสัจจธรรม เมืองคอนและทุกสิ่งก็หนีไม่พ้น กฏการเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป ในอดีตที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางทางการค้ามาแต่โบราณ “ท่าวัง”ที่มีประวัติมายาวนาน ย่อมมีประวัติมากมายและ ศรีทวี(ท่ามอญ) สะพานยาวก็มีปประวัติมายาวนาน เพราะบริเวณ 2 สถานที่นี้ อยู่ใกล้กับบริเวณท่าเรือที่ติดต่อบุคคลภายนอกจากชาติต่างๆที่เข้าติดต่อทางการค้าและแสวงโชคจากชาติต่างๆเช่นชาวอินเดีย ศรีลังกา ชวา มาลายู จีนและอาหรับ และมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศของ เอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรปและิอเมริกา  คือ ท่าเรือท่าวัง(ท่าโพธิ์) เมื่อผู้เข้ามาติดต่อช่วงแรกๆ ต้องอาศัยอยู่ใกล้ท่าน้ำแล้วขยับขยายภายหลังและตั้งหลักฐานที่เมืองคอนทำให้ย่านนี้มีความเกี่ยวพันและมีประวัติความเป็นอยู่คู่กันตลอดมาถึงแม้นปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตามกฏอนิจจัง แต่ยังคงเหลือเป็นรอยอดีตอันรุ่งเรือง-คับคั้งไปด้วยผู้คนที่สัญจรเหมือนเป็นเมืองที่ตื่นอยู่ตลอดเวลา

สะพานยาวก็เป็นอีกหนึ่งที่ไม่อยู่เหนือกฏเกณฑ์

281 copy

ภาพอดีตศาลาพักกลางสะพานยาว ภาพจากคุณอธิวิทย์ วรว้ฒนอภิรัฐ บุตรคุณชวลิต อังวิทยาธร  ถ่าย ปี 2477

pสะพานยาวจากคุณอรรถ1-vert copy

 ภาพอดีตสะพานยาวถ่ายปี 2500 ภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์

                 ตามประวัติสะพานยาว เป็นสะพานยาวที่สร้างเพื่อข้ามทุ่งปรัง เพื่อติดต่อระหว่าง “ท่าวัง”กับ”บ้านนอกไร่” สร้างในสมัยพ่อท่านพระครูกาชาด(ย่อง)เจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก เมือปี พ.ศ.2439-พ.ศ.2441 มีขนาด 2*500 เมตร ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เมื่อถึงเวลาก็ชำรุดตามสภาพ และซ่อมแซมสะพานไม้ในสมัยของ“ครูน้อม อุปรมัย เป็นสมาชิกสภาผู้แทน เมืองคอน เมื่อปี  พ.ศ.2502- พ.ศ.2503 และสร้างศาลาคอนกรีตแทนหลังเดิม ขนาด 10*40*8 เมตร และปัจจุบันเป็นถนนใช้สัญจรไม่มีสภาพของ”สะพาน”ไม้ที่ยาวที่สุดใน”เมืองคอน”ในอดีต

pบริเวณสะพานยาว copy

ภาพอดีตบริเวณสะพานยาวรุ่นแรก พ.ศ.2498 ภาพจากคุณศุภชัย(หนึ่ง) แซ่ปุง

ภาพอดีตบริเวณสะพานยาว ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี

 • ภาพอดีตสะพานยาวเมือแล้วเสร็จเมื่อ 2503
 • pสะพานยาว copyภาพอดีตเมืองคอน-ภาพแห่นาคช่วงสะพานยาว ภาพอดีตจากคุณบัญฑิต พูลสุข หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี

Picture 844-horz copy

ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพบริเวณทุ่งท่าลาด(ทุ่งปรัง)มองเห็นทิวเขานครศรีธรรมราช ภาพในอดีต ถ่ายเมือประมาณ พ.ศ.2503  ภาพจากคุณมณีรัตน์ คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ  มกราคม 2557

Picture 851-vert copy

ภาพอดีตเมืองคอน-บริเวณสะพานยาวกลุ่มวัยรุ่นถ่ายบนสะพานยาวในอดีต ภาพอดีตถ่ายเมือ พ.ศ.2503 ภาพจากคุณมณีรัตน์ คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ  มกราคม 2557

Picture 874-horz copy

ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพบริเวณสะพานยาว ภาพอดีตถ่ายเมือ พ.ศ.2503 ภาพจากคุณมณีรัตน์ คุณวีรภัทร สุวรรณภูมิ ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ   มกราคม 2557

pสะพานยาว1 copy

pสะพานยาว3jpg copy

pสะพานยาว25031 copy

ภาพอดีตสะพานยาวเมือซ่อมแซมแล้วเสร็จเมือ พ.ศ.2503 ภาพาจากคุณศุภชัย(หนึ่ง) แซ่ปุง

pปัจจุบัน2554 copy

ภาพปัจจุบัน สะพานยาวยามเช้า ถ่ายเมื่อ มิถุนายน 2554

รูปปั้นพระครูกาชาด(ย่อง)เจ้าอาวาสวัดวังตะวันตกภายในอนุสรณ์สถาน”สะพานยาว”

pอนุสรณ์1 copy

IMG_50341 copy

ภาพปัจจุบัน สะพานยาว  ถ่ายเมื่อ 6 สิงหาคม 2554

pววัดศรีทวี2518 copy

ภาพอดีตน้ำท่วมบริเวณวัดศรีทวี  พ.ศ.2518 ภาพจากคุณศุภชัย แซ่ปุง ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ มิถุนายน 2554

pวิกนครชัย2502 copy

ภาพอดีตวิกนครชัย ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2502 จากสารนครศรีธรรมราช ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ  มิถุนายน 2554

pวิกหนังอินทรา copy

ภาพอดีตภาพน้ำท่วมบริเวณหน้าวิกสุรชัยราม่า(อินทรา) ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518 ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ มิถุนายน 2554

pหน้าวัดศีรทวีตรงอินทรา1 copy

ภาพอดีตบริเวณหน้าวัดศรีทวี-สถานีรถไฟ ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518 ภาพจากคุณศุภชัย แซ่ปุง ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ 12 สิงหาคม 2554

pร้านข้าวมันไก่อดีต2518 copy

ภาพอดีตร้านขายอาหารช่วงน้ำท่วม ปี 2518 ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ 12 สิงหาคม 2554

pวิกดาว copy

ภาพอดีตบริเวณวิกหนังดาว(นครภาพยนต์)น้ำท่วม ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518 ภาพจากคุณชวลิต  อังวิทยาธร ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ 12 สิงหาคม 2554

ตั๋วดูหนังวิกดาว(นครภาพยนต์)  18 มกราคม  พ.ศ.2507  ราคา 8 บาท จากคุณศุภชัย แซ่ปุง

ภาพอดีตบริเวณหน้าวัดศรีทวี-ธนาคารทหารไทย(จะเห็นปล้องสูงคือโรงสีข้าวของขุนบวร)ด้านหลังภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ.2490 ภาพจากคุณศุภชัย แซ่ปุง

ภาพปัจจุบัน ณ.จุดจากวัดศรีทวี-ธนาคารทหารไทย ถ่ายเมื่อ มิถุนยน 2554

ภาพอดีตสภาพบ้านที่อยู่อาศัยหน้าวัดศรีทวี ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2490 ภาพจากคุณศุภชัย แซ่ปุง

IMG_4442 copy

ภาพปัจจุบันบริเวณหน้าวัดศรีทวี ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ มิถุนายน 2554

ภาพอดีตบริเวณด้านข้างวัดศรีทวี(ฝั่งท่ามอญ)ถ่ายเมือ พ.ศ.2490 ภาพจากคุณศุภชัย แซ่ปุง

ภาพปัจจุบันด้านข้างวัดศรีทวี(ฝั่งท่ามอญ) ถ่ายเมื่อ มิถุนายน 2554

ภาพอดีตบริเวณกำแพงวัดศรีทวี(ฝั่งท่ามอญ) ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2490 ภาพจากคุณศุภชัย แซ่ปุง

a

ภาพปัจจุบันบริเวณกำแพงวัดศรีทวี(ฝั่งท่ามอญ) ถ่ายเมื่อ มิถุนายน 2554

               ในความทรงจำตอนเด็ก  ณ.จุดบริเวณ”ท่าวัง”ผมจำได้เคยมาเที่ยวงานเดือนสิบกับอา เป็นงานประจำปี ที่ยิ่งใหญ่ จัดบริเวณสนามหน้าเมือง เมืองคอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2477  ก่อนที่จะเข้าเที่ยวงานหนุ่มๆสาวๆและไม่ใช่รุ่นหนุ่ม-สาวทั้งหลายจะเที่ยวบริเวณท่าวัง เพราะมีโรงหนัง เช่น วิกดาว(นครภาพยนต์) นครชัย(ใกล้ท่ามอญ) สมจินต์ วิกสุรชัยรามา(อินทราปัจจุบัน) วิกวิโรจน์ และวิกนิวคิงส์(ตลาดแขก)และบันเทิงอื่นๆ ช่วงถนนเนนรมิตร-ถนนวัดคิด-ถนนเทวราช มีป่าละเมาะ มีหนองน้ำและป่ากล้วยพองลา(ที่ใช้ใบห่อขนมต่างๆ)แต่่ปัจจุบันคงมีแต่ร่องรอยของความมั้งคั้งและเปลี่ยนแปลง

บัตรสมนาคุณ(ตั๋ว)ค่าผ่านประตูงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2507 จากคุณศุภชัย แซ่ปุง

                ในถนนนี้(ปัจจุบันคือห้างสหไทยสรรพสินค้าก่อนนี้คือวิกสมจินต์)มีประวัติร้านขายข้าวแกงชื่อร้าน”สุวนิตย์” ลักษณะร้านยกสูงจากในบึงมีนกขุนทอง ที่มีความสามารถ”พูดได้” มีการบอกรายการอาหารประจำวันเพื่อชักชวนให้คนเข้าร้านอาหาร เป็นที่กล่าวขานถึงความเป็นเอกลักษณของร้าน

ภาพนกขุนทองที่บอกรายการอาหาร ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2490 ภาพจากคุณศุภชัย แซ่ปุง

pสหไทย1 copy

ภาพอดีตน้ำท่วมบริเวณวิกหนังสมจินต์ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518และร้านสุวนิตย์ ภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร ภาพปัจจุบันห้างสหไทย ถ่ายเมื่อ มิถุนายน 2554

pตรงข้ามสหไทยปัจจุบัน copy

ภาพอดีตน้ำท่วมบริเวณหน้าสหไทย ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2518 ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ 12 สิงหาคม 2554

ภาพปัจจบัน อดีตเคยเป็นวิกหนังดังในอดีต คือ วิกวิโรจน์รามา ปัจจุบันเป็นที่ขายผ้าแขวนและวิกหนังนิวคิงส์(ตลาดแขก) ปัจจุบันเป็นที่ของสมาคมสนุกเกอร์ ภาพถ่ายเมื่่อ 12 สิงหาคม 2554

สุดถนนเนรมิตร-ถนนวัดคิดมีร้านขายเครื่องในหมูน้ำใส”ร้านยงเซ้ง”แต่นักกินจะรู้จักในนาม”ร้านเครื่องในหมูป่ากล้วย”ขายตั้งแต่เช้ามืด นักกินรุ่นเก่า รุ่นใหม่ ชมชอบเพราะมีเอกลักษณ์ของร้านอยู่ที่ผัก”จุงจี้ฉ่าย”สรรพคุณดับกลิ่นคาวช่วยลดความดันเป็นอย่างดี

ภาพอดีตภัตตาคาร”ปอเฮง”เป็นภัตตาคารเก่าแก่ของเมืองคอน(ล้อมรอบไปด้วยป่า)คู่กับภัตตาคาร”ชอเฮงฮวด”อยู่สุดถนนวัดคิด ภาพอดีตจากคุณศุภชัย แซ่ปุง ภาพอดีตถ่ายเมื่อ พ.ศ.2490

 

ภาพปัจจุบันคือ”บริเวณร้านศักดาเวชการ” ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ มิถุนายน 2554

และมีภัตตาคารที่เป็นตำนานของเมืองคอนอีกหนึ่งคือ”ภัตตาคาร ช.เฮงฮวด”ที่อดีตคนเมืองคอนไม่มีใครไม่รู้จัก และปัจจุบันได้เลิกกิจการ แต่เดิมตั้งอยู่ที่ ถนนมุมถนนวัดคิด (ปัจจุบันเป็นร้านลิ้มฮ่องคุ๋ยขายน้ำชาขนมปัง ขนมเค็ก เป็นคิวรถตู้นครศรี-สุราษฏร์ธานี)และย้ายไปอยู่ที่ถนนกาชาดเมื่อประมาณ พ.ศ.2500  (ปัจจุบันเป็นร้านขายเครื่องครัวและพลาสติก)

20 comments

 1. ขอบคุณงามๆ กดlikeสัก1,000ครั้ง จริงๆครับ
  สำหรับข้อมูลดีดี ทันำเสนอมิขาดหายอละเรื่องราวในนครศรีธรรมราช
  ที่อนุชนคนรุ่นหลังๆ ลืมเลือนและไม่สนใจต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


  ขอเป็นกำลังใจให้ทำเรื่องราวดีดีแบบนี้ต่อไปครับ

 2. คุณ Nakhonkup999
               ขอบคุณครับกับกำลังใจที่มีตลอดมา
  มล.พัน 16 กย.2554

 3. ปราโมทย์ ด่านสกุล /

  สวยงาม ได้ความหมาย รำลึกถึงอดีตได้เป็นอย่างดี สำหรับเด็กๆอย่างพวกเราที่เคยไปวิ่งเล่นแถวนั้นเพราะบ้านเพื่อนอยู่แถวนั้น

 4. วิกหนังดาว เมื่อตอนเด็ก ๆ ไปซื้อขนมหวานหน้าวิกดาวประจำ
  จำได้ว่า ปี 31 ไปดูครั้งสุดท้าย เรื่อง ข้ามากับพระ
  ส่วนวิกคิงห์ ก็เคยไปดูเหมือนกัน เรื่องอะไรจำไม่ได้แล้ว
  รู้แต่ว่า เดินตั้งแต่ซอยประตูขาว ผ่านทุ่่งหญ้า กว่าจะไปถึง
  โรงหนัง มึดก็มึด แต่ก็ยังอุตสาห์ไปดู

 5. คุณโอภาส
             ขนมหวานหน้าวิกดาว เป็นเจ้าที่อร่อยมากใครๆถ้าไปหน้าวิกดาวจะต้องไม่ผ่านพ้นเกือบทุกรายก็ว่าได้ ผมเคยอยู่วัดเสมาเมืองจะเดินไปท่าวังบ่อยเหมือนกัน เดินกันไปเป็นกลุ่มใหญ่ กว่าจะกลับที่พักส่วนใหญ่ค่อนข้างดึก บรรยกาศอย่างนั้นคงไม่กลับมาแล้วละครับ

 6. เณรศักดิ์ /

  เมืองคอนบ้านเราเมื่อก่อนมีโรงหนังเยอะมากครับ แต่ที่ทันตอนเด็กๆ ก็มี วิโรจน์รามา ดาว อินทรา นวกิจ นวกิจไม่เคยไปแลหนัง แต่ว่าทันได้นินโฆษณาครับ

  • เณรศักดิ์ /

   น้าๆลุงๆครับช่วยย้อนเล่าวิกหนังเมื่อคอนให้ฟังสักหีดกันต้ะครับ อยากอ่านครับ

 7. คุณเณรศักดิ์
                   เรื่องเกี่ยวกับวิกหนังของเมืองคอน ผมได้รู้จักกับสมพลฯ เดิมเคยอยู่ที่แถวหน้าวัดศรีทวี ปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ที่ จ.เชียงใหม่และคุณสมพลบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องวิกหนังให้บอกคุณสมพล  ผมยังไม่มีโอกาสได้ไป ก็คงต้องรอนะครับ
                   ขอบคุณที่แวะชม"อดีตเมืองคอน"ครับ
 8. คนมีน้ำใจ+ /

  ขอบคุณบอกอดีตเรื่องราวต่างๆน่ามีความสุขจากอดีต ขอบคุณๆคนมีน้ำใจ+++

 9. เยี่ยมมาเลยครับได้รู้เลยหาที่ไปที่มาอยู่นานว่าทำไมถึงเรียกสะพานยาว 
   
  ผมไม่รู้ว่าแอดมินเป็นใครนะครับแต่แนวคิดเราคล้ายๆกันคืออยากบอกเรื่องราวต่างๆของเมืองนครว่างๆอยากจะชวนมานั่งคุยกันสักหน่อยเผื่มีอะไรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างนะครับ
   
  ขอบคุณมากนะครับที่ทำให้ลูกหลานชาวนครได้รู้เรื่องราวต่างๆ

 10. คุณ pee
    ผมขอความกรุณาให้คุณช่วยแจ้งเบอร์โทรไว้ที่เวป ช่วงนี้ผมมีปัญหาเรืองสุขพภาพ(เกี่ยวกับสายตา)ผมหยุดเขียนสักช่วงหนึ่ง เมื่อดีแล้วผมจะโทรหาคุณครับ
  ขอบคุณมากครับ

 11. เยี่ยมมากครับเรื่องสะพานยาว และวิกหนัง
  1. เรื่องสะพานยาว ตอนอยู่โรงเรียนสุวรรณศิลป์วิทยา ครูเคยพานักเรียนเดินแห่เทียนพรรษาไปวัดทวดทองที่หัวอิฐ ผ่านสะพานยาวเดินเท่าไหร่ก็ไม่พ้นสะพานสักที พวกเด็กๆสนุกมาก หัวสะพานยาวด้านโน้นมีต้นคุระ(เด็กชอบเอาลูกมาเล่น) 
  2. เรื่องวิกหนัง ตอนเด้กผมเป็นคนชอบดูหนังมากแต่ไม่มีเงินซื้อตั๋ว จึงอาศัยเกาะแขนผู้ใหญ่ที่ซื้อตั๋วเดินเข้าไปด้วย(ทำเนียนว่าเป็นลูกหลาน) เขาเรียกพวกเราว่า " เด็กขอเข้า " พวกเราจึงไม่ค่อยถูกชะตากับคนเก็บตั๋วได้เข้าบ้าง ไม่ได้เข้าบ้างแล้วแต่ดวง และผู้ใหญ่ที่ใจดีเขาจะบอกคนเก็บตั๋วว่าเด้กมากับผม  ขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ใจดีทั้งหลายด้วยตรับ (ส่วนใหญ่ไม่รู้จัก) วิกที่ดังๆมี 2 วิก  คือวิกบน(นครภาพยนตร์)  และวิกล่าง (ข้างวัดศรีทวี) ตอนหลังจึงเกิดใหม่ตามมาอีกหลายโรง  
        ขอบคุณและเป้นกำลังใจให้กับผู้จัดทำนะครับ…สวัสดี

 12. คุณเดโช
       ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจครับ
 13.  วิกดาวมีร้านก๋วยเตี๋ยวเยนตาโฟที่เอาผักบุ้งลวกแล้วตัดกับกรรไกรกับร้านขนมหวานที่มีไอติมอยู่หน้าวิก เป็นหน้าที่ต้องใช้บริการประจำ ตอนเด็กเวลาเข้าแลหนังก็ขอผู้ใหญ่เข้าไปด้วย เลยม่ายคอยถูกกับเด็กเก็บตั๋ว

 14. ให้ความรู้ดีมากๆครับ ผมเป็นนครแท้ๆ และขับรถผ่านไปผ่านมาบ่อยแต่ก็ไม่รู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนสะพานยาว ที่เห็นๆอยู่ในปัจจุบัน สะพานก็สั้นนิดเดียวเองครับ ตอนนี้ก้รู้แล้วครับ
  ผมรักเมืองคอครับ

 15. parker 
        ต้องขอโทษด้วยที่เข้ามาตอบช้า มีธุระเกี่ยวกับสุขภาพและ ขอขอบคุณครับทึ่เข้าเยี่ยมชม ดีใจครับอย่างน้อยเป็นสื่อเล็กๆที่ตั้งใจทำเพื่อ"เมืองคอน" และทำให้คุณparker 
  มีความรักต่อ เมืองคอน ครับ

 16. สุเมธ /

  เรื่องวิกหนังมีเยอะในคอนเท่าที่ผมจำได้นะรู้สึกว่า 10โรงถ้าจำไม่ผิดนะ….แฮะๆๆๆๆๆๆ เมื่อก่อนบ้านผมอยู่หน้าบิกซี(เมื่อก่อนเป็นโรงเลื่อยไม้และขายไม้ด้วยครับ)ปะป๋าผมเป็นช่างถ่ายรูปอยู่ร้านคิง….เดี๋ยวว่างๆหารูปเก่าๆมาลงให้นะครับ โรงหนังที่จำได้คือ วิกวิโรจน์ วิกอินทรา วิกดาว วิกคิง(ยุคหลังๆใช้ชื่อเจริญชัย)วิกนครชัย วิกสมจิน(สหไทยปัจจุบัน)วิกนวกิจ วิกแกรน(ท่าม้า) และจำชื่อไม่ได้เป็นวิกเล็กๆที่นั่งประมาณ 50น่าจะได้…อยู่แถวประตูชัย วิกในค่ายทหารก็จำชื่อไม่ได้และที่ท่าแพก็มีวิกด้วยครับ….ใครจำได้หรือทันก็บอกได้นะครับ

 17. คุณสุเมธ ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและภาพถ้ามีโอกาส ไม่ทราบจะติดต่อคุณได้ไม่ครับ

 18. จรงค์ /

  ตอนเด็กจำได้ดีโรงหนังสองรอบเช้าเที่ยงเช้าหนังเลิกเราเด็กจะวิ่งสวรเข้าไปแอบในห้องน้ำพอเพลงสรรเสริญเปิดจึงออกมาดูหนังรอบเที่ยง

 19. ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล http://www.gotonakhon.com ผ่านทางหน้าเฟสสบุ๊คส์ได้หรือไม่ครับ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรุ้และติดตามข้อมูลของท่านครับ ในนามลุกหลานเมืองคอนขอกราบขอบพระคุณที่ทำสื่อความรู้นี้ขึ้นมาครับ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *