ขอเชิญส่งภาพเก่าประกวด”โครงการประกวดภาพถ่ายเก่าเมืองนครศรีธรรมราช”ตั้งแต่ 15 ตค.-30 ธค.2554

ธ.ค. 06

ขอเชิญส่งภาพเก่าประกวด”โครงการประกวดภาพถ่ายเก่าเมืองนครศรีธรรมราช”ตั้งแต่ 15 ตค.-30 ธค.2554

              พระบรมธาตุ117
       ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพพระบรมธาตุเจดีย์ ถ่ายเมือ รัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองคอน จากคุณสารัท(นิก) ชลอสันติสกุล สำนักศิลปากรที่ 14 เมืองคอน

              เพื่อเป็นการสืบทอดทางภาพถ่ายของ ประเพณี สถานที่ บุคคลที่ทำประโยชน์แ่ก่“เมืองคอน”ในอดีต  จากรุ่นปัจจุบันสู่อนุชนรุ่นใหม่และต่อๆไป จึงขอเชิญทุกท่่านที่มีภาพเก่าๆ ที่เกี่ยวกับเมืองคอน โดยไม่จำเป็นว่าท่านจะเป็นชาวเมืองคอนแต่อดีตอาจเคยพักอาศัย /หรือเป็นชาวเมืองคอนแต่ปัจจุบันไปอยู่ ณ.สถานที่อื่นเพื่อเป็นการระลึกถึงอดีตถ่ายถอดสู่คนรุ่นใหม่ จึงขอเชิญส่งรูปภาพเก่าๆเพื่อเข้า”โครงการประกวดภาพถ่ายเก่าเมืองนครศรีธรรมราช”ดังมีรายละเอียดด้านล่างครับ 

โครงการประกวดภาพถ่ายเก่าเมืองนครศรีธรรมราช 

หลักการและเหตุผล

                นครศรีธรรมราช นครอันงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ที่มีการพัฒนาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานหลายพันปี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นยุคที่ผู้คนแถบถิ่นนี้ยังไม่มีภาษาหรืออักษรในการบันทึก และเริ่มมีการบันทึกด้วยการเขียนภาพวาดตามฝาผนังถ้ำและวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดการบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตได้พัฒนามาจนมีการบันทึกด้วยภาพถ่ายโดยนักประดิษฐ์ชาวยุโรปได้คิดค้นขึ้นและได้นำออกเผยแพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย

                หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรวบรวมและเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุ  ภาพ นับเป็นเอกสารจดหมายเหตุประเภทโสตทัศนจดหมายเหตุ  ที่บันทึกเรื่องราวความทรงจำในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น  ภาพเป็นหลักฐานในการบอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างชัดเจน ภาพเก่าที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองนครก็ย่อมบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของนครศรีธรรมราช ดังนั้นเพื่อให้ประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชได้บันทึกไว้ให้คงอยู่ในความทรงจำของคนในรุ่นปัจจุบันและส่งต่อเรื่องราวเหตุการณ์นั้น ๆ ไปยังลูกหลานในรุ่นต่อ ๆ ไป  หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  จึงได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายเก่าเมืองนครศรีธรรมราช ขึ้น โดยแบ่งหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายเก่า เป็น ๓ หัวข้อ คือ  ภาพบุคคล  ภาพเหตุการณ์ และภาพสถานที่  อีกทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพถ่ายเก่าที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย

วัตถุประสงค์

๑.       เพื่อเป็นการแสวงหาและรวบรวมภาพถ่ายเก่าเกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ไว้สำหรับการศึกษา ค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในโอกาสต่อไป

๒.     เพื่อสะท้อนให้เห็นคุณค่าความสำคัญของภาพเก่าและประวัติศาสตร์ของชาติ

๓.    เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เห็นความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์ภาพถ่ายเก่า

เป้าหมาย

๑.       มีผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ภาพ

๒.     นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายเก่าไม่ต่ำกว่า

๑,๐๐๐ คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์   สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช   กรมศิลปากร

กำหนดจัดโครงการ     กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

สถานที่จัดโครงการ   หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์

 ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน

 

ลำดับที่

รายการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

 

 

 

 

จัดทำโครงการเสนอของบประมาณจากภาคเอกชน

(ดร.ชินเวศ  สารสาส)

กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการส่งภาพเข้าประกวด

แต่งตั้งคณะทำงานและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายเก่า

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวการจัดกิจกรรมผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่นและส่วนกลาง

กำหนดส่งภาพเข้าประกวด

คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายเก่า

ประกาศผลการประกวด

จัดพิธีมอบรางวัล จัดอภิปราย และจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือก

๑๕ กันยายน ๒๕๕๔

 

๑๖   ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔

๒๑  – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

 

๑  – ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๔

 

๑๕ ตุลาคม ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

๑๔ มกราคม ๒๕๕๕

๑๕ มกราคม  ๒๕๕๕

 

๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

๑.       เงินรางวัลการประกวด จำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท

๑.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสดพร้อมเกียรติบัตร

                      จำนวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท                           เป็นเงิน                                ๑๒,๐๐๐ บาท

            ๑.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินสดพร้อมเกียรติบัตร

                                 จำนวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐บาท                                เป็นเงิน           ๙,๐๐๐  บาท

                     ๑.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินสดพร้อมเกียรติบัตร

                      จำนวน ๓ รางวัล ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท                          เป็นเงิน                                ๖,๐๐๐  บาท

                     ๑.๔ รางวัลชมเชย ได้รับเงินสดพร้อมเกียรติบัตร

                      จำนวน  ๖ รางวัล ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท                            เป็นเงิน           ๖,๐๐๐  บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.       มีเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (ภาพ) ไว้บริการค้นคว้าเพิ่มมากขึ้น

๒.     ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช

๓.     ประชาชนมีความตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญและช่วยกันอนุรักษ์ภาพถ่ายเก่า

หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่ายเก่าจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.       ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด ได้แก่ ประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  หรือหน่วยงานอื่น ๆ

๒.     เป็นภาพเกี่ยวกับสถานที่ วิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม เหตุการณ์สำคัญ บุคคล ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ประเภทของภาพ

๑.       ประเภทภาพถ่ายบุคคลสำคัญ เช่น เจ้าเมือง คหบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้นำทางภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น

๒.     ประเภทสถานที่ เช่น วัด โรงเรียน โบราณสถาน ชุมชน  ตลาด ท่าเรือ ลำคลอง ท้องทุ่ง ทิวทัศน์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

๓.     ประเภทภาพเหตุการณ์สำคัญ เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จ ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช  น้ำท่วม จลาจล งานประเพณี พิธีเปิดอาคารหรือสถานที่สำคัญต่าง ๆ เป็นต้น

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

๑.       ส่งเป็นภาพถ่ายต้นฉบับ ซึ่งอัดขยายมาจากฟิล์มขาวดำ,ฟิล์มสี หรือฟิล์มสไลด์

๒.     ส่งได้ไม่จำกัดขนาด และไม่จำกัดจำนวน

๓.     ภาพต้องมีอายุเก่า ถ่ายก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๔

๔.     ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ผ่านกรรมวิธีทางดิจิตอล

๕.     ผนึกภาพด้วยกระดาษแข็ง เว้นขอบพอประมาณ

๖.      ด้านหลังภาพมีรายละเอียดดังนี้

·       ชื่อผู้ถ่ายภาพ (ถ้ามี)

·       สถานที่ถ่ายภาพ

·       วัน เดือน ปี ที่ถ่ายภาพ (ถ้าไม่สามารถระบุได้ชัดให้บอกปีโดยประมาณ)

·       คำบรรยายภาพหรือรายละเอียดอื่น ๆ

·       ชื่อ นามสกุล  เบอร์โทรศัพท์ และสถานที่ติดต่อของผู้ส่งภาพเข้าประกวด

๗.     ส่งภาพด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐

      ธันวาคม ๒๕๕๔   ได้ที่ หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

       ต. คลัง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช   ๘๐๐๐๐

๘.   แจ้งผลการประกวดให้ผู้ชนะทราบทางไปรษณีย์

๙.   ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพขอรับคืนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึง ๑๐

      มีนาคม ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ

เกณฑ์การตัดสิน

·       ตัดสินภาพประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ คำตัดสินให้ถือเป็นที่ยุติ อุทธรณ์ไม่ได้

·       หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอสงวนสิทธิในการให้รางวัลบางรางวัลหากคณะกรรมการตัดสินมีความเห็นว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

เงื่อนไข    ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องอนุญาตให้หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก

                เปรม ติณสูลานนท์   ทำสำเนาเพื่อนำมาจัดนิทรรศการหรือใช้เพื่อเป็นเอกสารค้นคว้า

                วิจัยหรืออ้างอิงทางวิชาการต่อไปได้

                ผู้ส่งภาพเข้าประกวดหรือผู้มอบภาพถ่ายเก่าให้แก่หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี

                พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  ทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมศิลปากร                                                                                                         

 •  ภาพประกวดที่ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการ ประกวดภาพถ่ายเก่า จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • รางวัลประเภทบุคคล 
 • รางวัลที่ 1 ชื่อภาพ อริยะสงฆ์เมืองคอน พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ผู้ส่ง คุณวินัย ลับไพรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อภาพ ครูน้อม อุปรมัย ผู้ส่งภาพ คุณกิติพงศ์ พงศ์ยี่หล้า

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อภาพ ตำรวจตัวอย่างของเมือง ผู้ส่งภาพ คุณอรรถ ศิริรักษ์

รางวัลชมเชย 1 ชื่อภาพ ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ผู้ส่งภาพ คุณกิติพงศ์ พงศ์ยี่หล้า

รางวัลชมเชย 2 ชื่อภาพ งานพิธีมงคลสมรส ผู้ส่งภาพ นางสาวเพชรไพลิน แก้วพารา

 • รางวัลประเภทสถานที่
 • รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ งามสง่า  ผู้ส่ง คุณสถาพร พฤกษะศรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ชื่อภาพ ราชดำเนิน ผู้ส่ง คุณศุภชัย แซ่ปุง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อภาพ หอการค้านครศรีธรรมราช ชื่อผู้ส่ง คุณศุภชัย แซ่ปุง
รางวัลชมเชย 1 ชื่อภาพ เจริญมานานแล้ว(อำเภอปากพนัง) ชื่อผู้ส่ง คุณสถาพร พฤกษะศรี
รางวัลชมเชย 2 ชื่อภาพแม่น้ำปากพนัง ผู้ส่ง คุณกิติพงศ์ พงศ์ยี่หล้า
 • รางวัลประเภทเหตุการณ์
 • รางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ วาตภัยเอาไปแล้ว ผู้ส่งภาพ คุณสถาพร พฤกษะศรี

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อภาพ กฐินพระราชทาน ผู้ส่ง คุณอรรถ ศิริรักษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อภาพ มวยนักเรียน ผู้ส่งภาพ คุณสถาพร พฤกษะศรี

รางวัลชมเชย 1 ชื่อภาพ เรือพระที่นั่งสมเด็จย่า ผู้ส่งภาพ คุณสถาพร พฤกษะศรี

รางวัลชมเชย 2 ชื่อภาพ อุทกภัยนครศรีธรรมราช ผู้ส่งภาพ คุณศุภชัย แซ่ปุง

 

 ภาพรับรางวัลจากประธานของผู้ที่ชนะเลิศการส่งประกวดภาพประเภทต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

6 comments

 1. ของดีดีเมืองคอนแบบนี้ต้องช่วยประชาสัมพันธ์ครับ

 2. คุณ Nakhonkhup999
                  ขอบคุณครับที่มีความเห็นตรงกัน และรบกวนให้คุณช่วยแชร์ต่อจะมีในเฟสบุ๊คด้วยครับ
  ขอบคุณครับ
  มล.พัน 7 ธค.2554

 3. หนึ่งครับผม /

  ผลการประกวดเป็นงัยบ้างครับพี่….5555 

 4. เวปเมืองคอน.COM

                           ขอแสดงความยินดีสำหรับรางวัลกับคุณอรรถ ศิริรักษ์,คุณสถาพร พฤษะศรี,คุณศุภชัยแซ่ปุง จะประกาศใน1-2 วันนี้

  สำหรับรายละเอียดของรางวัลทาง"เมืองคอน.COM"จะนำมารายงานในความภูมิใจที่มีส่วนร่วม"ย้อนรอยอดีตเมืองคอน"ต่อไป

 5. หนึ่งครับผม /

  เป็นวันสุดท้ายที่นำภาพไปส่งประกวดถือว่าเป็นเกียรติ และภูมิใจ มากกว่าที่จะได้รับรางวัล ที่ได้มีโอกาสร่วมประกวด  ดีใจที่ได้รางวัล กับทุกรางวัลกับทุกๆท่านด้วย….
  และขอบคุณคณะผู้จัดงาน กรรมการ ที่เล็งเห็นความสำคัญของประวัิตศาสตร์บนกระดาษใบน้อย แต่ยิ่งใหญ่ในคุณค่าและเวลาที่เก็บรักษา
  ขอบคุณพี่โกมล ที่โทรมาแจ้ง อย่างนี้ต้องเลี้ยงน้ำชา 555  (ที่สำคัญที่สุดขอบคุณพ่อที่บันทึกอดีตใว้ให้ลูกและบ้านเกิดเมืองนอน แม้นว่าพ่อจะมาจากโพ้นทะเล…ขอบคุณแม่ที่แม้ไม่มีสมบัติพัสฐานใดๆแต่ยังหอบเก็บสมบัติที่มีค่าผ่านวันเวลาและสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของความเป็นคนรักบ้านเกิด รักแผ่นดิน รักในหลวง ทรงพระเจริญ) รักพ่อ รักแม่…….

 6.             ขอแสดงความยินดีกับรางวัลและผู้ส่งเข้าประกวด"ย้อนรอยภาพอดีตเมืองคอน"เพื่อลูกกลานของเรา
  ประเภทบุคคล
            รางวังชนะเลิศ                       ชื่อภาพ   :  อริยะสงฆ์เมืองคอน (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์)
                                                  ผู้ส่งภาพ  :   นายวินัย  ลับไพรี
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑         ชื่อภาพ   :  ครูน้อม  อุปรมัย
                          ผู้ส่งภาพ  :   นายกิติพงศ์  พงศ์ยี่หล้า
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒         ชื่อภาพ   :  ตำรวจตัวอย่างของเมือง
                                                  ผู้ส่งภาพ  :  นายอรรถ  ศิริรักษ์
            รางวัลชมเชย                      ๑. ชื่อภาพ   :  ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม
                                                  ผู้ส่งภาพ  :  นายกิติพงศ์  พงศ์ยี่หล้า
                                                ๒. ชื่อภาพ   :  งานพิธีมงคลสมรส
                                                  ผู้ส่งภาพ  :  นางสาวเพชรไพลิน  แก้วพารา
   ประเภทสถานที่
            รางวังชนะเลิศ                       ชื่อภาพ   :   งามสง่า
                                                  ผู้ส่งภาพ  :   นายสถาพร  พฤกษะศรี
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑         ชื่อภาพ   :   ราชดำเนิน ๑
                          ผู้ส่งภาพ  :   นายศุภชัย  แซ่ปุง
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒         ชื่อภาพ   :   หอการค้านครศรีธรรมราช
                                                  ผู้ส่งภาพ  :   นายศุภชัย  แซ่ปุง
            รางวัลชมเชย                              ๑. ชื่อภาพ    :   เจริญมานานแล้ว
                                                  ผู้ส่งภาพ  :   นายสถาพร  พฤกษะศรี
                                                ๒. ชื่อภาพ   :   แม่น้ำปากพนัง
                                                  ผู้ส่งภาพ  :   นายกิติพงศ์  พงศ์ยี่หล้า
   ประเภทเหตุการณ์
            รางวังชนะเลิศ                       ชื่อภาพ    :    วาตภัยเอาไปแล้ว (ภาพ ๑/๔)
                                                  ผู้ส่งภาพ   :    นายสถาพร  พฤกษะศรี
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑         ชื่อภาพ    :    กฐินพระราชทาน
                          ผู้ส่งภาพ   :    นายอรรถ  ศิริรักษ์
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒         ชื่อภาพ    :    มวยนักเรียน
                                                  ผู้ส่งภาพ   :    นายสถาพร  พฤกษะศรี
            รางวัลชมเชย                      ๑. ชื่อภาพ    :    เรือพระที่นั่งสมเด็จย่า
                                                    ผู้ส่งภาพ   :    นายสถาพร  พฤกษะศรี
                                                 ๒. ชื่อภาพ    :   อุทกภัยนครศรีฯ
                                                     ผู้ส่งภาพ  :    นายศุภชัย  แซ่ปุง
   

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *