ภาพแปะฟ้ามืองคอน ช่วงหอพระอิศวร หอพระนารายณ์

ต.ค. 06

ภาพแปะฟ้ามืองคอน  ช่วงหอพระอิศวร หอพระนารายณ์

          เป็นสถานที่ ที่มีสำคัญเกี่ยวกับ “ร่องรอยอดีต” เป็นจุดที่มี“แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” ที่นำไปใช้ในราชพิธี พิธี ต่างๆ ถึง 2 แหล่ง เป็นแหล่งน้ำที่ี่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในจำนวน 6 แหล่งของ”เมื่องคอน”ตามประวัติมีมาเมื่อ  พ.ศ.1318  คือ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมื่อง แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาไชย ความสำคัญของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในราชพิธีต่างๆ น้ำพิพัฒน์สัตยาของเมือง น้ำอภิเษก ในพิธีบรมราชาภิเษก ยามมีศึกสงครามแต่โบราณ จะนำน้ำจากแหล่งน้ำทั้ง 2 แหล่ง ไปทำน้ำพระพุทธมนต์ใช้พรมกองทหารและเพื่อเป็นศิริมงคลมาตั้งแ่ต่ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี                         ภาพบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง,วัดเสมาไชย...

อ่านเรื่องทั้งหมด

บริเวณศาลากลางเมืองคอน

ก.ย. 25

บริเวณศาลากลางเมืองคอน

ภาพแปะฟ้าเมื่องคอน จุดต่อไป       ถัดจากบริเวณหอนาฬิกาแล้ว มีสถานที่่ ที่มีความสำคัญซึ่งตามประวัติเดิมแล้วคือวังของพระยานครศรีธรรมราช(เจ้าน้อย)ผู้เป็นต้นตระกูล ณ.นคร  ที่บริจาคที่ดินให้แก่ทางราชการเพื่อสร้างเป็นสถานที่ราชการ เป็นใจกลางของงานราชการทุกประเภท ร่องรอยที่แสดงความเก่าแก่ แสดงถึงความสำคัญที่คงเหลื่ออยู่ก็คือ“บ่อน้ำ”ประจำวัง ปัจจุบันอยู่ด้านหลังของร้านโก้ปี๊(อยู่ทางทิศเหนือของศาลากลาง)  ผมได้เข้าไปดูที่บ่อน้ำ จะ มีน้ำเกื่อบถึงปากบ่อ คนโบราณเขามีความสามารถในการคัดเลือก สรรหาสถานที่ ที่จะตั้งเมื่อง มีความอุดมสมบูรณ์...

อ่านเรื่องทั้งหมด

“ภาพแปะฟ้าเมืองคอน”เปรียบเทียบเมืองคอนอดีต กับปัจจุบัน

ก.ค. 26

“ภาพแปะฟ้าเมืองคอน”เปรียบเทียบเมืองคอนอดีต กับปัจจุบัน

   อารัมภบท    จากแนวคิด จุดประสงค์ในการจัดทำเวป เพื่อถ่ายภาพจากสถานที่เก่าๆที่ปรากฏในภาพเก่าๆ  พร้อมทั้งถ่ายภาพ ณ.จุดเดิม(ปีปัจจุบัน)ควบคู่กันไป ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง จากสภาพเดิมเห็นสิ่งทีสูญหายไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่สูญหายไปตามกาลเวลา ไม่มีใครที่ห้ามหรือหยุดยั้งไว้ได้ ตามที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างตกอยู่ในกฏไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่อมไป  ภาพถ่ายเหล่านี้จะเป็นผู้บรรยายความเป็นมา- เป็นไป ด้วยตัวมันเอง     ในการระบุข้อมูลสถานที่ อาจมีข้อผิดพลาด ชาว “เมืองคอน”  หรือทุกท่านที่มีความรู้ เกี่ยวกับสถานที่ปรากฏ ขอให้ชี้แนะและบอกกล่าว เพื่อเมืองคอนของเราจะได้รู้และเข้าใจที่ถูกต้อง   ...

อ่านเรื่องทั้งหมด