ภาพแปะฟ้ามืองคอน ช่วงหอพระอิศวร หอพระนารายณ์

ต.ค. 06

ภาพแปะฟ้ามืองคอน  ช่วงหอพระอิศวร หอพระนารายณ์

          เป็นสถานที่ ที่มีสำคัญเกี่ยวกับ “ร่องรอยอดีต” เป็นจุดที่มี“แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” ที่นำไปใช้ในราชพิธี พิธี ต่างๆ ถึง 2 แหล่ง เป็นแหล่งน้ำที่ี่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในจำนวน 6 แหล่งของ”เมื่องคอน”ตามประวัติมีมาเมื่อ  พ.ศ.1318  คือ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมื่อง แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาไชย ความสำคัญของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในราชพิธีต่างๆ น้ำพิพัฒน์สัตยาของเมือง น้ำอภิเษก ในพิธีบรมราชาภิเษก ยามมีศึกสงครามแต่โบราณ จะนำน้ำจากแหล่งน้ำทั้ง 2 แหล่ง ไปทำน้ำพระพุทธมนต์ใช้พรมกองทหารและเพื่อเป็นศิริมงคลมาตั้งแ่ต่ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี                         ภาพบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง,วัดเสมาไชย...

อ่านเรื่องทั้งหมด

บริเวณศาลากลางเมืองคอน

ก.ย. 25

บริเวณศาลากลางเมืองคอน

ภาพแปะฟ้าเมื่องคอน จุดต่อไป       ถัดจากบริเวณหอนาฬิกาแล้ว มีสถานที่่ ที่มีความสำคัญซึ่งตามประวัติเดิมแล้วคือวังของพระยานครศรีธรรมราช(เจ้าน้อย)ผู้เป็นต้นตระกูล ณ.นคร  ที่บริจาคที่ดินให้แก่ทางราชการเพื่อสร้างเป็นสถานที่ราชการ เป็นใจกลางของงานราชการทุกประเภท ร่องรอยที่แสดงความเก่าแก่ แสดงถึงความสำคัญที่คงเหลื่ออยู่ก็คือ“บ่อน้ำ”ประจำวัง ปัจจุบันอยู่ด้านหลังของร้านโก้ปี๊(อยู่ทางทิศเหนือของศาลากลาง)  ผมได้เข้าไปดูที่บ่อน้ำ จะ มีน้ำเกื่อบถึงปากบ่อ คนโบราณเขามีความสามารถในการคัดเลือก สรรหาสถานที่ ที่จะตั้งเมื่อง มีความอุดมสมบูรณ์...

อ่านเรื่องทั้งหมด

บริเวณศาลพระเสื้อเมือง/หอนาฬิกาเมืองคอน

ก.ย. 12

บริเวณศาลพระเสื้อเมือง/หอนาฬิกาเมืองคอน

ก่อนอื่น  ต้องขอไว้อาลัยแด่ “อาคารเก่า”อาคารสุขศาลา”ของเมืองคอน          เมื่อเวลาไม่สบายนอกจากโรงพยาบาลแล้ว จะไปไหน”ไปสุขศาลา”          เมื่อเวลาสุนัขหรืองูกัด นอกจากโรงพยาบาลแล้ว จะไปไหน “สุขศาลา” โดยเฉพาะ “สุขศาลา”ที่หอนาฬิกาเป็นที่รวมการดูแลรักษาประชาชนทุกประเภทมานมนานซึ่งต่อไปก็เป็นเพียงตำนานที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและตำนาน”อาคารสุขศาลา”ของเมืองคอน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลที่คู่เคียงกับหอนาฬิกาเป็นเสมือนหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมื่องคอนอีกอย่างหนึ่ง เมื่อเห็นหอนาฬิกาก็จะต้องเห็น”อาคารสุขศาลา”คู่เคียงกันแต่เป็นที่น่าเสียดายที่อาคารดังกล่าวได้ถูกทำลายลง         ...

อ่านเรื่องทั้งหมด