องค์ราชันดำ จตุคาม-รามเทพ”แห่งอาณาทะเลใต้ ตอนที่ 2

มิ.ย. 13

องค์ราชันดำ จตุคาม-รามเทพ”แห่งอาณาทะเลใต้ ตอนที่ 2

                  เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร พระอิสริยยศของในหลวงรัชกาลที่ 10 ขณะนั้น เสด็จพระราชดำเนินเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดศาลทรงขึ้นบันจุดวงหัวใจเมืองบนยอดเสาหลักเมือง และทรงเจิมเสาหลักเมือง และทรงพระสุหร่ายเสาหลักเมืองและเสาบริวารทั้งสี่ทิศ ทรงผูกผ้าแพรเสาหลักเมือง ทรงเปิดศาลบริวารทั้งสี่ทิศ ในการนี้คณะผู้จัดสร้างศาลหลักเมืองได้ทูลเกล้าถวายวัตถุมงคลมีพระผงสุริยันจันทราทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ พระพุทธสิหิงค์พิมพ์สี่เหลี่ยมเนื้อผงแดงปิดทอง...

อ่านเรื่องทั้งหมด

พระเทวราชโพธิสัตว์ แห่งอาณาจักรศรีวิชัย “จตุคาม-รามเทพ” ตอนที่ 1

มิ.ย. 01

พระเทวราชโพธิสัตว์ แห่งอาณาจักรศรีวิชัย “จตุคาม-รามเทพ” ตอนที่ 1

   ร่องรอยความรุ่งเรือง จากศรีรามเทพนครสุ่การพลิกฟื้นคืนอาณาจักรทะเลใต้ก่อนส่งต่อความยิ่งใหญ่เป็นสิบสองนักษัตรแห่งศรีธรรมราชนคร ภายใต้ดวงตราเทวราชและบารมีแห่งโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมามีความต้องการ เพื่อความหลุดพ้น พ้นจากความทุกข์ จึงเสาะหา แสวงหา ทุกแนวทางเพื่อความหลุดพ้นให้พ้นจากความทุกข์  จึงก่อเกิดหลักปฏิบัติต่างๆ ตามความเชื่อ ความศรัทธาที่ได้ประสพพบมา รุ่นแล้ว รุ่นเล่า จุดเริ่ม จากเกิดเมื่อบุคคลได้เห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ลมพายุ ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว มีดาวหางปรากฏขึ้น ก็เกิดความกลัวจึงขวนขวายหาที่พึ่ง โดยคิดว่าปรากฏ การณ์เหล่านั้น...

อ่านเรื่องทั้งหมด

ย้อนรอยอดีตภาพ “งานบุญประเพณีสารทเดือนสิบ เมืองคอน”

ต.ค. 01

ย้อนรอยอดีตภาพ “งานบุญประเพณีสารทเดือนสิบ เมืองคอน”

ภาพวาดต้อนรับงานบุญสารทเดือนสิบจากคุณแนบ ทิชินพงศ์  ปี พ.ศ.2510 จากที่ระลึกงานเดือนสิบ 27 กย.-6 ตค.2510 จากอาจารย์นะมา โสภาพงศ์ อดีตอาจารย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ภาพจากสารนครศรีธรรมราช ฉบับกันยายน 2538           เมืองคอนมีประวัติสืบย้อนหลังไปได้เป็นพันปี เคยเป็นเมืองเอกที่มัี่งคั้งสมบูรณ์ด้วยทรัีพยากร เคยแข็งแกร่งที่สุดด้วยอำนาจและเคยรุ่งเรืองที่สุดด้วยศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันก่อกำเนิดจากพุทธศาสนาและพราหมณ์ จึงกลายเป็นแม่บททางวัฒนธรรมไทยหลายแขนงจนถึงปัจจุบัน           ประเพณีงานบุญสารทเืดือนสิบก็เป็นอีกแขนงหนึ่งมาแต่โบราณ ที่ชาวเมืองคอนคงรักษาไว้อย่างมั่นคงแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันความรัก...

อ่านเรื่องทั้งหมด

นิราศเมืองคอน ตอน “นิราศกะโรม”

ก.พ. 28

นิราศเมืองคอน ตอน “นิราศกะโรม”

                  “นิราศกะโรม” เป็นบทประพันธ์ของ “คุณครูตรึก พฤกษะศรี” ซึ่งได้รับอนุญาตจากคุณสถาพร พฤกษะศรี นำลงในเวป “เมืองคอน.com” เพื่อให้ชาวเมืองคอนและบุึึคคลผู้สนใจในกาพย์ กลอน ได้อ่านเล่น อีกยังได้นึกถึงบ้านเมืองของเราในอดีตที่ผ่านมา ในปี พ.ศ.2505 และคุณสถาพร พฤกษะศรี ได้เกริ่นนำถึงการเขียนนิราศตอน “นิีราศกะโรม”ไว้ว่า                    ครั้งหนึ่งที่คุณครูตรึก พฤกษะศรี ซึ่งเป็นผู้กำกับลูกเสือของโรงเรียนปากพนัง ได้นำคณะลูกเสือนักเรียนของโรงเรียนปากพนังสามร้อยกว่าคน เดินทางไกลไปเข้าค่ายพักแรมที่บริเวณน้ำตกกะโรม อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ลำดับเหตุการณ์ต่างๆมาเป็นนิราศในชื่อว่า “นิราศกะโรม”                  ...

อ่านเรื่องทั้งหมด

ย้อนรอย”เสด็จ เมืองคอน” (ที่ 1)

ต.ค. 15

ย้อนรอย”เสด็จ เมืองคอน” (ที่ 1)

                              เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ีหัว มีพระชนม์มายุ 84 พรรษา ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความจงรักภักดีต่อพระประมุขของชาติ ได้ร่วมกันปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554                    ชาว“เมืองคอน” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน โดยพระองค์เสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาว”เมืองคอน”ไม่ตำ่กว่า 16 ครั้ง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2501-พุทธศักราช 2533 เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจอาณาประชาราชชาวเมืองคอนซึ่งอยู๋ใต้พระบรมโพธิสมภารอันร่มเย็นระลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้่าล้นกระหม่อม และความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน โอกาสนี้เวป“เมืองคอน.COM”...

อ่านเรื่องทั้งหมด