“ภาพแปะฟ้าเมืองคอน”เปรียบเทียบเมืองคอนอดีต กับปัจจุบัน

ก.ค. 26

“ภาพแปะฟ้าเมืองคอน”เปรียบเทียบเมืองคอนอดีต กับปัจจุบัน

   อารัมภบท    จากแนวคิด จุดประสงค์ในการจัดทำเวป เพื่อถ่ายภาพจากสถานที่เก่าๆที่ปรากฏในภาพเก่าๆ  พร้อมทั้งถ่ายภาพ ณ.จุดเดิม(ปีปัจจุบัน)ควบคู่กันไป ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง จากสภาพเดิมเห็นสิ่งทีสูญหายไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่สูญหายไปตามกาลเวลา ไม่มีใครที่ห้ามหรือหยุดยั้งไว้ได้ ตามที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างตกอยู่ในกฏไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เสื่อมไป  ภาพถ่ายเหล่านี้จะเป็นผู้บรรยายความเป็นมา- เป็นไป ด้วยตัวมันเอง     ในการระบุข้อมูลสถานที่ อาจมีข้อผิดพลาด ชาว “เมืองคอน”  หรือทุกท่านที่มีความรู้ เกี่ยวกับสถานที่ปรากฏ ขอให้ชี้แนะและบอกกล่าว เพื่อเมืองคอนของเราจะได้รู้และเข้าใจที่ถูกต้อง   ...

อ่านเรื่องทั้งหมด