แด่คุณครูเจริญ เมธารินทร์ คนดีศรีเมืองนคร ปี 2555และผู้สูงอายุดีเด่นระดับประเทศ ปี 2554

มิ.ย. 21

แด่คุณครูเจริญ เมธารินทร์ คนดีศรีเมืองนคร ปี 2555และผู้สูงอายุดีเด่นระดับประเทศ ปี 2554
                 pเจริญ
     ภาพจากหนังสือ เจริญอนุสรณ์และคุณจรัญ-ประทุม หนูคง
         ย้อนไปเมือ ปี พ.ศ.2513 โรงเรียนวัดโบสถ์ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัีง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เริ่มเปิดสอนชั้นป. 5 เป็นปีแรก" เดิมเปิดสอนแค่ชั้นป.4 เป็นโรงเรียนที่ธุรกันดารเป็นอย่างมาก การเดินทางต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะ-หรือเดินด้วยเท้าในการติดต่องานราชการต่างๆ" และทางโรงเรียนวัดโบสถ์และพระอธิการเจียง คงสว่าง อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ธาราวดี ได้ร่วมกันดำเนินการขออนุญาตขยายชั้นเรียนอีก1 ชั้น คือ ป.5
                    และในปี พ.ศ.2514 โรงเรียนวัดโบสถ์ ได้รับคุณครูบรรจุใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ 1.คุณครูเจริญ เมธารินทร์ 2.คุณครูวิมล สุขมงคล 
                          สำหรับคุณครูเจริญ เมธารินทร์ ผู้ซึ่งจบวาดเขียนเอกจากโรงเรียนเพาะช่างจะมาสอนวิชาวาดเขียนและศิลปะแก่นักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ และตลอดชีวิตของคุณครู ได้สังสอน-ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่าตลอดมาจนถึงวันสุดท้ายของชีิวิต คุณครูฯเป็นหนึ่งในดวงแก้วของวงการศิลปะของบ้่านเมืองเราและเป็นครูในดวงใจของลูกศิษย์ทุกคนตลอดไป
 
SAM_2280
 
SAM_2312
 
SAM_2274
ประวัติโดยย่อของคุณครูเจริญ เมธารินทร์
ชาติกำเนิด
คุณครูเจริญ เมธารินทร์ เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2476 ที่บ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรราช เป็นบุตรของนายรื่น และนางเสน เมธารินทร์ 
คุณครูเจริญ เมธารินทร์ เกิดในตระกูลศิลปิลพื้นบ้าน คุณย่าเป็นมโนราห์ นักร้องเพลงกล่อมเด็ก คุณลุงเป็นช่างกนก ช่างแกะสลักหนังตะลุง คุณพ่อเป็นนายหนังตะลุงและเก่งวรรณศิลป์ คุณอาเป็นนักว่าเพลงบอก
ด้านการศึกษา
คุณครูเจริญ เมธารินทร์ เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักธรรมเอก วาดเขียนเอก และครุศาสตร์บัณฑิต ตามลำดับ
และที่คุณครูเจริญ เมธารินทร์ ให้ความนับถือ ระลึกถึงและกล่าวถึงอยู่เสมอ คืออาจารย์แนบ-อาจารย์นอม ทิชินพงศ์และอาจารย์สงััด ศิริทร์นนท์
ชีวิตครองเรือน
คุณครูเจริญ เมธารินทร์ ได้สมรสกับนางนงเยาว์ เมธารินทร์(กาญนาภรณ์) มีบุตรธิดา จำนวน 7 คนดังนี้
1.จ่าสิบเอกราเชนทร์ เมธารินทร์ อาชีพรับราชการทหาร สมรสกับนางสุปราณี เมธารินทร์ มีบุตร จำนวน 2 คน
2.นายราชัณท์ เมธารินทร (เสียชีวิตแล้ว)
3.นายณัฐวุฒิ เมธารินทร์ อาชีพพนักงานการจัดการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา สมรสกับนางปรียากร เมธารินทร์ มีบุตร จำนวน 2 คน
4.นางรื่นจิต แสงแก้วสุข อาชีพรับราชการครูชำนาญการ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สมรสกับนายจิราพล แสงแ้ก้วสุข มีบุตร จำนวน 2 คน
5.นางรุ่งทิพย์ สกุลนิมิต อาชีพค้าขาย สมรสกับนายปริญญา สกุลนิมิต มีบุตร จำนวน 1 คน
6.นายยุทธพงษ์ เมธารินทร์ อาชีพค้าขาย สมรสกับนางสภาพร เมธารินทร์ มีบุตร จำนวน 3 คน
7.นายวรพล เมธารินทร์ อาชีพผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทอินเทลิเจนซ์ โทเทิ่ล โซลูชั่น จำกัน สมรสกับนางสุปราณี เมธารินทร์ มีบุตร จำนวน 3 คน
ประวัติการทำงาน/รับราชการ

พ.ศ.2477-2499 เป็นครูสอนศิลปะที่โรงเรียนพรสวัสด์วิทยาโรงเรียนสตรีพระสวัีสดิ์วิทยา อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช

pโรงเรียนพรสวัสดิ์
พ.ศ.2499-2501 เป็นครูสอนศิลปะ-หน้าที่ศีลธรรม ที่โรงเรียนศึกษากุมารี และสอนพิเศษศิลปะที่โรงเรียนศรีธรรรมราชศึกษา
pโรงเรียนศึกษากุมารี
พ.ศ.2503-2514 เป็นครูสอนวิชาศิลปะที่โรงเรียนจรัลพิชากร โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร
SAM_2850
pโรงเรียนจรัสพิชากร
pPicture 112
pครูเจริญ
พ.ศ.2514-2518 สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูฯครั้งแรกในตำแหน่งครูสอนวิชาศิลป-ขับร้องดนตรี ที่โรงเรียนวัดโบสถ์ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
pโรงเรียนวัดโบสถ์ปากพนัง
ศิษย์รุ่นแรก-แรกรุ่นของครูเจริญ เมธารินทร์ ที่จบ ป.7 ที่โรงเรียนวัดโบสถ์ ปีการศึกษา 2515
Picture 2545076
Picture 2545079
Picture 2545077
Picture 2545078
ภาพอดีตนักเรียนชั้น ป.7  ปีการศึกษา 2515 โรงเรียนวัดโบสถ์และคุณครูเชิญ มณีสว่างวงศ์ ครูใหญ่ คุณครูวิเชียร บุญศรี ครูประจำชั้น คุณครูวิมล สุขมงคล
ประวัติโรงเรียนวัดโบสถ์ ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
             โรงเรียนวัดโบสถ์ เป็นโรงเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
              เปิดสอนครั้งแรกเมือวันที่ 18 กันยายน 2475 โดยคณะสงฆ์ของวัดโบสถ์ธาราวดี ฝ่ายการศึกษาและบุคคลสำคัญ 2 ท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดตั้งโรงเรียนวัดของมณฑลนครศรีธรรมราชและเป็นพื้นฐานต่อการศึกษาในปัจจุบันในภาคใต้ คือ
pโรงเรียนวัด
1.พระยาพิบูลพิทยาพรรค
2.พระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช(ม่วง รัตนทัชโช) อดีตเจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราชและเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ นครศรีธรรมราช
(จากหนังสือเรื่องโรงเรียนวัด มณฑลนครศรีธรรมราช พ.ศ.2474 พระยาพิบูลพิทยาพรรค พิมพ์แจกเป็นธรรมพลีบรรณาการ เนื่องในงานทำบุญเฉลิมอายุครบ 80 ปี ของพระรัตนธัชมุนี วัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2476 หน้า 70 ลำดับที่ 80 โดยคุณยุรีย์ อังวิทยาธรและสารนครศรีธรรมราช)
        วัีนที่  19 มิย.2482  เปิดเป็นอาคารเรียนขึ้นโดย"ขุนไม้เรียง" ศึกษาธิการอำเภอปากพนัง    มีนายประดิษฐ์ สังข์ศรี เป็นครูใหญ่ 
 พ.ศ.2484    มีนายเฉลี่ยว  เรืองเ้ดช เป็นครูใหญ่และมีนายบุญให้ อรุณแสง เป็นครูน้อย
 พ.ศ.2486    มีนายบุญให้ อรุณแสง เป็นครูใหญ่
 พ.ศ.2487    มีนายห้วน อินทรจันทร เป็นครูน้อย(ไม่มีครูใหญ่) 
พ.ศ.2488     มีนายเที่ยง ทองคำ  เป็นครูน้อย
พ.ศ.2490     มีนางโชติ อรุณแสง เป็นครูน้อย 
พ.ศ.2496     มีนายสุวิทย์ ภมรานนท์ และนายพร้อม จันทร์ส่องแก้ว  เป็นครูน้อย
พ.ศ.2503      นายนวล เพชรบ้านกลาง ได้บริจาคเงิน 20,000.-บาท และศิษย์เก่าบริจาคอีก 7,694 .-บาท รวมเป็นเงิน 27,694.-บาท ได้ก่อสร้่างอาคารเรียน แบบ ป3ข  โดยนายพิณ สิงค์พงศ์ มาเป็นประธานเปิดอาคารเรียน และปี พ.ศ.2505 ได้ถูกมหาวาตภัยกระเบื้องเสียหายเป็นจำนวนมาก
พ.ศ.2506    ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ 20,000.-บาท เพื่อซ้อมแซมอาคารเรียน
พ.ศ.2507    มีครูช่วยสอน 2 ท่าน คือ นายวิเชียร บุญศรี,นางสาววัลลี ขรัวทองเขียว 
พ.ศ.2511    ทางราชการได้ย้ายนางชะอ้อน แพ่งรักษ์ มาสอน
พ.ศ.2513    มีนายเชิญ มณีสว่างวงศ์ เป็นครูใหญ่และบรรจุครูใหม่ 1 ท่าน   คือนางสาวยุพดี วิชิตวาทีและทางโรงเรียนได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียน จาก ป.4 เป็นชั้น ป.5 อีก 1 ชั้น และได้รับงบประมาณ 160,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ ป1 ข ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง 
  พ.ศ.2514  ทางราชการได้ย้ายนางสาวสุพัตรา จันทร์สังข์ เพิ่มอีก 1 อัตราและได้บรรจุครูใหม่ 2 อัตราคือ 1.นายเจริญ เมธารินทร์ 2.นายวิมล สุขมงคล
พ.ศ.2519-2537  สอนวิชาศิลปะที่โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
pโรงเรียนวัดกัลยานฤมิต
ประวัติโรงเรียนวัดกัลยานฤมิต ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
untitled
พ.ศ.2528-2537  ย้ายไปสอนที่ โรงเรียนวัดโบสถ์ ตำบลปากพูน  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  และกิจกรรมของโรงเรียนปากพูน
pโรงเรียนวัดโบสถ์ปากพูน
Picture 2545086
ประวัติโรงเรียนวัดโบสถ์ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดโบสถ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 12 ไร่ 34 ตารางวา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2481 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นสาขาของโรงเรียนวัดศรีมงคล ซึ่งอยู่คนละฝั่งคลอง ระยะทาง 3 กิโลเมตร การไปมาไม่สะดวก พระอธิการคลิ้ง ดิสสโร (พระครูมงคล สิริกุล) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์พร้อมด้วยราษฎร ช่วยกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และช่วยกันสละเงินเป็นค่าจ้างครูมาทำการสอนเป็นรายเดือน และส่วนหนึ่งได้อาศัยศาลาวัดโบสถ์เป็นที่เรียนด้วย ต่อมาทางโรงเรียนวัดศรีมงคล ได้ส่งครูมาทำการสอนโดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2498 ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นเอกเทศ เรียกว่าโรงเรียนวัดโบสถ์ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1- 4 ในสมัยนายเริง นากลอน ศึกษาธิการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายดวน วังษะวิบูลย์ นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และขุนจรรยาวิเศษ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

      พ.ศ.2503 ชาวบ้านช่วยกันบริจาค เงิน วัสดุ และแรงงาน สร้างอาคารเรียนชั่วคราว1 หลังในที่ดินวัดมะม่วงแก้ว ซึ่งเป็นวัดร้างเนื้อที่ 10 ไร่เศษ ซึ่งอยู่ติดต่อกับวัดโบสถ์ จนกระทั่งถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2505 เกิดวาตภัยภาคใต้ ทำให้อาคารเรียนพังทั้งหลัง ทางราชการให้งประมาณ 7,000 บาท ชาวบ้านสมทบอีก 8,000 บาท เป็นอาคารแบบ ป.1 ก. 4 ห้องเรียน เปิดเรียนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2507

      พ.ศ. 2514 ชาวบ้านช่วยกันบริจาคเงิน วัสดุและแรงงาน ช่วยกันสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นอีก 1 หลัง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตรได้รับอนุญาตให้เปิดประถมปลาย เริ่มจากชั้น ป.5,6 และ 7 ตามลำดับ ปัจจุบันมี อาคารเรียนถาวรจำนวน 3 หลัง อาคารประกอบ 4หลัง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน คนครูอาจารย์ 19 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน จำนวนครอบครัวในเขตบริการ 241 ครอบครัว ส่วนนักเรียนที่อยู่นอกเขตบริการ ในหมู่บ้านใกล้เคียง คือหมู่ที่ 1,2 และ 7 ตำบลปากพูนและหมู่ที่ 1 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประมาณ 15-20 ครอบครัว 
ผลงานด้านต่างๆ
ผลงานด้านศิลปะการแกะสลักหนังตลุงมอบรูปแกะหนังแก่หน่วยงานต่างๆ
       พินิจรูปหนังของเมืองนครศรีธรรมราช จากการค้นคว้าของศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี 2522-2533 พอจะัแบ่งตัวรูปหนังตลุงได้ตามช่วงอายุการใช้งานและรูปลักษณ์พิเศษได้ช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงที่ 1 ตัวหนังตลุงช่วงอายุประมาณ 200 ปี
Picture 2545170
1.1รูปตัวหนังตะลุงชุดรามเกียรติ รูปเสนาและรูปสัตว์
1.2 รูปหนังตะลุงซึ่งใช้สีระบายเล็กน้อยสี
1.3 รูปหนังตะลุงที่มีความปราณิต
ช่วงที่ 2 ตัวหนังตะลุงช่วงอายุ ประมาณ 100 ปี
Picture 2545171
2.1 รูปหนังตะลุงที่ศิลปินหนังตะลุงใช้แสดงเรืองต่างๆ
2.2 รูปหนังตะลุงใช้สีระบายหลายสีกว่ารูปหนังตะลุงรามเกียรติ์
2.3 รูปหนังตะลุงที่มีขนาดเล็กกว่าหนังตะลุงซึ่งมีอายุประมาณ 200 ปี
2.4 รูปหนังตะลุงที่มีความสวยงามและมีรูปลักษณ์สอดคล้องกับสภาพที่ปรากฏในนิยายหนังตะลุง
ช่วงที่ 3.ตัวหนังตะลุงช่วงอายุประมาณ 65 ปี
Picture 2545172
ช่วงที่ 4.ตัวหนังตะลุงช่วงอายุ 60 ปี
Picture 2545173
ช่วงที่ 5 ตัวหนังยะลุงช่วงยุคปัจจุบัน
Picture 2545174
(จากหนังสือ สารนครศรีธรรมราช เดือนสิบ ปี 2548)
อุปกรณ์และขั้นตอนการแกะหนัง
อุปกรณ์การแกะหนัง

1. หนังวัว หนังควาย หนังแกะ หนังแพะ
2. กรอบไม้สี่เหลี่ยมสำหรับตากหนัง
3. แบบลายภาพ
4. เครื่องมือตอกและสลักลาย ได้แก่ เขียง มีดปลายแหลม มีดปลายมน ตุ๊ดตู่ ค้อน เทียนไข
5. หมึกสีจากสีธรรมชาติหรือสีวิทยาศาสตร์
6. น้ำยางใสหรือน้ำมันเคลือบเงา

ขั้นตอนการแกะหนังตะลุง
การแกะหนังเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งเวลาและความชำนาญในการผลิต มีขั้นตอนดังนี้
1. เตรียมหนัง โดยนำหนังวัวหรือหนังควาย ขณะเป็นหนังสดมาขึงกับกรอบไม้สี่เหลี่ยม ตากให้แห้งแล้วนำหนังไปฟอก ขูดส่วนที่เป็นพังผืดออกให้หนังมีความหนาบางเท่ากันแต่ในปัจจุบันนิยมใช้หนังสำเร็จรูปฟอกแล้วจากโรงงาน
2. ร่างภาพ วาดลวดลายที่ต้องการตามแบบลายภาพลงบนแผ่นหนัง ที่นิยมได้แก่ตัวละครในเรื่องของหนังตะลุง เช่น ฤาษี พระอิศวร รูปพระ รูปนาง รูปยักษ์ และตัวตลก ส่วนรูปที่ใช้ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนได้แก่ตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์
3. แกะฉลุ การแกะฉลุต้องใช้ความชำนาญและพิถีพิถันมาก โดยใช้เครื่องมือตอกและสลักลายขณะแกะเครื่องมือควรชุบเทียนไขบ่อยๆ เพื่อให้หล่อลื่น
3.1 ใช้ตุ๊ดตู่ตอกสลับลายตามเส้นลวดลายที่ร่างภาพไว้
3.2 การขุดเป็นกนกซึ่งเป็นตัวลายจะใช้ เขียงไม้อ่อนรองหนังแล้วกดปลายมีดไปตามจังหวะลวดลายแต่ละตัว
3.3 การทำเป็นดอกลายต่างๆ และการเดินเส้นประ โดยใช้ค้อนตอกตุ๊ดตู่ ซี่ตุ๊ดตู่จะใช้ตามลักษณะของปากตุ๊ดตู่แต่ละแบบ โดยใช้เขียงไม้แข็งรองหนัง
3.4 การขุดแกะหนังตามเส้นรอบนอก หลังจากการแกะฉลุส่วนภายในของตัวรูปเสร็จแล้วจะได้รูปหนังแยกออกเป็นตัว
4.การลงสีรูปหนัง ขึ้นอยู่กับลักษณะรูป และประโยชน์การใช้สอย รูปหนังสำหรับเชิดเล่นหนังตะลุงต้องการความเด่นสะดุดตา ช่างจะเลือกใช้สีฉูดฉาด และเป็นสีโปร่งแสง
5. ลงน้ำมันเคลือบเงา จะลงน้ำมันเคลือบหรือไม่ก็ได้ เมื่อลงสีรูปหนังเสร็จถือว่ารูปหนังเสร็จสมบูรณ์แล้ว

pเครืองมือ
การแกะหนังของคุณครูเจริญ เมธารินทร์
Picture 2545186Picture 2545095
มอบแด่หน่วยงานราชการ
น้อมทูลเกล้าถวาย 
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี ภาพเจ้าเมือง นางเจ้าเมือง ณ.ศูนย์วิทยาศาสตร์วัดเขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
image013
Picture 2545168
Picture 2545092
น้อมทูลเ้กล้าถวายสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี ภาพพระฤษี ณ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
image007
pมอบภาพฤษีเจ้าฟ้าหญิง
1.ภาพพระราม-นางสีดา ติดตั้งในตู้ไฟไว้ที่หน้าห้องประชุมศาลากลางหลังเก่า สมัยนายสันต์ เอกมหาชัย
image006
2.มอบภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ   มอบให้เจ้าอาวาสวัดไชยมังคลาราม บนเกาะปินัง ประเทศมาเลเซีย
i^x
3. มอบภาพพระราม-นางสีดา  แสดงไว้ที่หอสมุดจอห์นเอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จังหวัดปัตตานี
image016
 
4.ภาพพระราม-นางสีดา ให้ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
SAM_2637
pราชภัฎ
pราชภัฎ
5.ภาพพระสาธิตลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ มอบให้สำนักข่าวสารอเมริกัน จังหวัดสงขลา
Picture 2545169
 
6.ภาพพระราม-นางสีดา ขนาดใหญ่ ชุดแสดงครบชุด ชุดใหญ่ภาพรามเกียณ  จำนวน    6 ภาพ ติดตั้งที่ห้องสมุด มอบให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Picture 2545085
พระราม
ธรณี
image016
IMG_0038
7.ภาพพระราม-นางสีดา  มอบให้โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช
pท่านคร
8.มอบภาพครุฑอุ้มนางกากี แสดงไว้ในสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 นครศรีธรรมราช
image014
pPicture 107
9.มอบภาพหนุมานจับนางสุวรรณมัจฉา แสดงไว้ในห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

image007

ppPicture 107

10.มอบภาพพระราม-นางสีดา  เจ้าเมือง-นางเมือง ฤาษี  พระอิศวร แสดงไว้ในห้องประชุมใหญ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช

image001
image002
image003
image006
pพิพิธภัณฑ์
11.ภาพฤษี ขนาดใหญ่  ศาลากลาง หลังใหม่ นครศรีธรรมราช
image007
12.มอบให้วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตั้งภายในห้องสำนักงานบนศาลากลางหลังเก่า นครศรีธรรมราช 
image002
 
13.ภาพทัศนียภาพพระบรมธาตุ มอบให้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานภาคใต้ เชต 2 นครศรีธรรมราช(ยังหาภาพไม่เจอะ)
14. ภาพราชรถ มอบให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
Picture 102
15. มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ติดตั้งห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
pราชภัฎ น.ศ.
pราชภัฎ น.ศ3
16. แกะภาพสลักหนังภาพตราของกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบให้อธิบดี
ppPicture 105
มอบให้คณะบุคคล

            มอบภาพฤาษีให้นายชวน  หลีกภัย(รอมอบให้ ณ สนามบินนครศรีธรรมราช)

image004

pPicture 106

            มอบภาพฤาษีให้นายสัมพันธ์  ทองสมัคร

image005

ppPicture 106

            มอบภาพฤาษีให้นางอุไรวรรณ เทียนทอง

image005

            มอบภาพพระเอกให้นายบรรหาร  ศิลปอาชา

image010

            มอบภาพนางเอกให้นายสุธรรม  แสงประทุม

image034

            มอบภาพฤาษีให้นายสนธยา  คุณปลื้ม

                image017     
pPicture 105
      5.ภาพหนุมานหาวเป็นดาว เป็นเดือน มอบให้่นางซูซาน ชาวอเมริกัน วิทยากรลูกเสือนาๆ ชาติ ชุมนุมลูกเสือโลกที่ ชลบุรี
image010
  พ.ศ.2518 ออกแบบปกให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทำปกวารสาร สารนครศรีธรรมราช
pปกสารนครศรีธรรมราช1
 
pปกสารนครศรีธรรมราช2
 
pปกสารนครศรีธรรมราช3
 
pปกสารนครศรีธรรมราช4
การจัดนิทรรศการที่หอประชุมศูนย์การเรียนรู้ สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช
SAM_2282
 
IMG_8550
              การออกแบบส่วนต่างๆ คุณครูได้ไช้ความคิดจินตนาการทั้งรูปแบบและศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองลิกอร์ อาณาจักรศรีวิชัย เมืองตามพรลิงค์ ออกมาเป็นรูปธรรมติดตั้งไว้พร้ิอมกับสถาปัตย์กรรมแห่งนี้ที่มีทั้งวรรณกรรมและประติมากรรม "สำหรับรายละเอียดทั้งหมดผู้เขียนไม่สามารถนำเสนอได้หมดถ้าท่านใดสนใจให้ติดต่อขอดูได้ที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ผลงานออกแบบ ประเภทที่1 ประตูสี่มุมเมือง

IMG_8552

ผลงานออกแบบ ประเภที่ 2 

ประเมืองไชยสิทธิ์(สี่แยกประตูชัย)

IMG_8572

ประตูเมืองไชยศักดิ์(สะพานคลองหน้าเมือง)

IMG_8553

ผลงานออกแบบ ประเภทที่ 3 (ภูมิทัศน์ถนนราชดำเนิน)

ประตูศาลามีชัย

IMG_8568

ซุ้มประตูพระเงิน(วัดพระเงิน เจดีย์ยักษ์)

IMG_8595

ซุ้มประตูมิ่งมงคลล้นพระบารมี(สะพานราเมศวร์)

IMG_8604

ซุ้มประตูทางเข้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์(ประตูใหญ่)

IMG_8607

ซุ้มประตูทางเข้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์(ติดสนามกีฬา)

IMG_8616

ซุ้มประตูทางเข้าสวนสมเด็จพระศรีนครรินทร์(ปากทางเข้าถนนมะขามชุม)

IMG_8619

ภูมิทัศน์ในแดนพุทธภูมิ(สวนสมเ้ด็จพระศรีนครรินทร์)

IMG_8649

ผลงานออกแบบ ประเภทที่ 4 อาคารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

IMG_8576

ซุ้มเทิดพระเกียรติคู่อาคารหลังใหม่

IMG_8606

การแสดงความเห็นต่อการจัดนิทรรศการ

pแสดงความคิดเห็น2

pแสดงความคิดเห็น3

pแสดงความคิดเห็น4

ภาพกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน

มอบทุนการศึกษา

Picture 2545094

สาธิตการแกะหนังสู่ชาวโกลให้ลูกเสือฝรั่งในงานชุมนุมลูกเสือโลกที่ชลบุรี

Picture 2545093

pสู่ชาวโลก

pสู่ชาวโลก2

นำตัวหนังตะลุงที่ทำการสอนมาบูรณาการเป็นสื่อในการเรียนภาษาอังกฤษ

pตะลุงอังกฤษ

สอนการเล่นหนังตะลุง

Picture 095

ถ่ายทอดการรำมโนราห์ เป็นการแสดงศิลปพื้นบ้าน

ppPicture 100

pPicture 100

ถ่ายทอดศิลป์สู่ชุมชน

เขียนภาพจิตกรรมฝาผนังพุทธประวัติภายในเจดีย์วัดธาตุน้อยพ่อท่านคล้าย อำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

pภาพพุทธประวัติ

pพุทธประวัติ

ได้ออกแบบซุ้มประตูงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าอาวาสวัดหลวงครู ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

pPicture 126

ppPicture 126

การประชุมคลังสมองของนครศรีธรรมราช

Picture 2545088

ภาพกิจกรรมเผยแพร่วิชาการด้านตัวหนังตะลุง เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการสร้าง หลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับศิลปพื้นบ้านของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย อาจารย์มนตรี วงษ์สะพาน ประจำภาควิชาศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /พันตรีหญิงวรรณรัตน์ ใจซื่อกุล วิทยาลัยกองทัพบก กทม.

pมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูปหนังตะลุงจัดเก็บไว้ที่ พิพิธภัณฑ์ประจำตระกูล(บางส่วน)

image018

pประจำตระกูล1

pประจำตระกูล2

pประจำตระกูล3

pประจำตระกูล4

  image017

pเกียรติคุณ

SAM_2318

SAM_2306

ความชอบส่วนตัวของคุณครูเจริญ เมธารินทร์

เป็นนักแต่งเพลง

pเพลง1

pเพลง2jpg

ยานพาหนะที่ชอบ

pความชอบ

          และเมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 คุณครูได้ถึงแก่กรรม และเป็นพระกรุณามหาธิคุณ พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษคุณครูเจริญ เมธารินทร์ ณ เมรุวัดท่าโพธิ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในวันทอังคารที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 15.30 น.

pพระกรุณาpพระกรุณา2

การเผยแพร่ข้อมูลทางทัศนศิลป์แก่สาธารณชน

พ.ศ. ๒๕๔๒         อุดม หนูทอง. เจริญ  เมธารินทร์”. สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม ๔. กรุงเทพ :๒๕๔๒. ๑๗๔๓ ๑๗๔๔.  จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒.

            พ.ศ. ๒๕๑๘   ร่วมทำหลักสูตร การงานพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมปีที่ ๕ ๖  หัวข้อการแกะสลักหนังตะลุงและการสลักลายบนหยวกกล้วย  ที่อุทยานนกน้ำทะเลน้อย อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

พ.ศ. ๒๕๔๖      ให้ข้อมูลและรวมภาพหนังตะลุงไปแสดงในงานนิทรรศการของโรงเรียนสตรีทุ่งสง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช           

พ.ศ. ๒๕๔๕         ให้ข้อมูลสัมมนาผู้บริหารการศึกษา  เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เครื่องเล่นเด็กไทยในสมัยโบราณ  มาประยุกต์ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์วัดเขาขุนพนม  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ศ. ๒๕๕๐         ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี  ตอนเสด็จเปิดหอสมุดและทรงเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์  ได้มีโอกาสทูลให้ข้อมูลของตัวหนังตะลุง  และทำการสาธิตการแกะสลัก  ได้ทรงทอดพระเนตรอย่างใกล้ชิด พร้อมกับน้อมถวายภาพเจ้าเมือง นางเมืองต่อหน้าพระองค์ด้วย     

พ.ศ. ๒๕๔๖   ร่วมแสดงภาพ  สาธิตให้กับนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ ชาวมาเลเซียที่มาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

            พ.ศ. ๒๕๔๗   ร่วมแสดงภาพ  สาธิตและให้ข้อมูลในงานวันสตรีสากล ซึ่งจัดขึ้นที่สนามหน้าศาลากลาง   อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

            พ.ศ. ๒๕๔๖ -2551      จัดรายการวิทยุชุมชนการกุศล เรือง ศาสนาศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปินประจำภาค  ที่คลื่นลูกทุ่งไทย ๙๗.๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ ๑๘.๐๐ น.   ทุกวันเสาร์

พ.ศ. ๒๕๕๐         ให้ข้อมูลแก่อาจารย์มนตรี   วงษ์สะพาน  อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พันตรีหญิงวรรณรัตน์ ใจซื่อกุล วิทยาลัยกองทัพบกสัมภาษณ์เพื่อทำสารคดีประกอบการทำหลักสูตรท้องถิ่น   ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

            พ.ศ. ๒๕๔๙         ให้ข้อมูลแก่นักวิชาการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดทำเอกสารภูมิปัญญา ภูมิเมือง ด้านงานช่างพื้นบ้าน  ช่างแกะสลักหนังตะลุง

พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ข้อมูลแก่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเป็น ผู้มีทักษะฝีมือโดดเด่นในงานศิลปะและหัตถกรรม”         

 รางวัล และเกียรติคุณที่ได้รับ    

            พ.ศ.  ๒๕๑๑        ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย ประเภทภาพหนังตะลุง  จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

            พ.ศ.  ๒๕๑๔        ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย ประเภทภาพหนังตะลุง  จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

            พ.ศ.  ๒๕๑๖        ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทยของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทแข่งขันทำรูปหนังตะลุง  จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

            พ.ศ.  ๒๕๑๘        ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทยของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทแข่งขันแกะสลักภาพหนังใหญ่  จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๔๔         ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  นครศรีธรรมราช ให้เป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิชาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช                         

            พ.ศ. ๒๕๔๕         ได้รับโล่เชิดชูเกียรติคุณ เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช  สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๕  จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

            พ.ศ. ๒๕๔๕         ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

            พ.ศ. ๒๕๔๕        ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่อบรมนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช  จากสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ กรมศิลปากร

พ.ศ. ๒๕๔๕         ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักสลักเทียน ประเภทประชาชน  ในงาน โรจน์เรือง เมืองศิลป์ โครงการ เที่ยวทั่วไทยไปได้ทุกเดือน ณ จังหวัดอุบลราชธานี  จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๔๕   ได้รับเกียรติบัตรจากกรมสามัญศึกษา ที่ได้เสียสละเวลาและอุทิศตน ทำประโยชน์แก่ทางราชการโดยเข้าร่วมโครงการครูเกษียณคืนสู่เหย้า สังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๕

            พ.ศ. ๒๕๔๗         ได้รับประกาศนียบัตร ในฐานะประธานภูมิปัญญาท้องถิ่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช  ในโครงการสืบสานทำนองอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นจากกรมศิลปากร

            พ.ศ. ๒๕๕๐   ได้รับเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเป็น ผู้มีทักษะโดดเด่นในงานศิลปะและหัตถกรรม จากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

พ.ศ. ๒๕๕๐   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ ๑๒)  จากการแข่งขันทอล์กโชว์ประกันชีวิต ประกอบการแสดงพื้นบ้านไทยระดับยุวชน ครั้งที่ ๓  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ หัวข้อ ประกันชีวิต ประกันอนาคตในฐานะเป็นที่ปรึกษาทีม ตะลุงประกันชีวิตโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดโดยกรมประกันภัย

            พ.ศ. ๒๕๕๐    ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นงานช่างฝีมือพื้นบ้าน (การทำตัวหนังตะลุง) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 การทำประโยชน์เพื่อสังคม การทำประโยชน์ต่อสังคมด้านศิลป์

             ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ๒๔๙๕  ในช่วงที่บวชเป็นพระภิกษุ 

- ตกแต่งโกฐศพ พระเกจิอาจารย์ ๕ รูป

- ตกแต่งบุษบก (ยอดนมลากพระ)

- ตกแต่งบินจา  รดน้ำผู้สูงอายุวันสงกรานต์

- ออกแบบลายหน้าจั่ว วิหาร ศาลาภายในวัด

- สร้างเมรุเผาศพพระเกจิอาจารย์ ๔ วัด

-   ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลป์ให้เพื่อน พระภิกษุ  สามเณร และลูกศิษย์วัดที่มีความสนใจด้านนี้

 ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ๒๕๑๔  ช่วงที่ประกอบอาชีพเป็นครูในโรงเรียนเอกชน

-         เขียนลายหีบศพให้ผู้ปกครองนักเรียน  คนยากจน  เพื่อนบ้านในชุมชน

-         สร้างสรรค์กระทงให้ชุมชนเพื่อส่งเข้าประกวด

-         สร้างสรรค์นมถวายวัดสำหรับประเพณีลากพระ

-         ออกแบบตกแต่งพุ่มกฐิน

-         ให้ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักหนังแก่เพื่อนครู

-         ให้ความรู้กับผู้ปกครองที่มีความสนใจด้านนี้

-         เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันหนังตะลุงของจังหวัด

-         เป็นกรรมการตัดสินผลิตภัณฑ์ภาพหนังตะลุงในเทศกาลงานประจำปีของจัวหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเวลา ๔ ปี

-         เป็นกรรมการตัดสินภาพเขียนผ้าพระบกในวันมาฆบูชา วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ๒๕๓๗  ช่วงที่ประกอบอาชีพเป็นครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษา

-         ตกแต่งเทียนพรรษา

-         ตกแต่งพวงมาลาเพื่อส่งเข้าประกวด

-  ออกแบบปก สารนครศรีธรรมราช  จัดพิมพ์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน ๑๙ แบบ

-      ตกแต่งบุกษบก (นมพระ) ให้วัดกัลยาณฤมิต อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

-      ตกแต่งโกษศพให้เจ้าอาวาสวัดเจ้าแม่อยู่หัว  อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

-     ตกแต่งซุ้มประตูชั่วคราวในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าอาวาสวัดหลวงครู ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช

-         ออกแบบลวดลาย  และควบคุมการสร้างโบสถ์วัดหลวงครู

-         ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างหอพระ  ทางเข้าโรงเรียนวัดบ้านเกาะ  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช

-         วิทยากรสอนการแกะสลักหนังตะลุงให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่โรงพยาบาลท่าศาลา ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยพัฒนาการจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลท่าศาลา

-         เขียนภาพฝาผนัง ภาพพุทธประวัติ ในองค์เจดีย์ พ่อท่านคล้าย  ของวัดธาตุน้อย  อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

-         เขียนภาพเทพบุตร-เทพธิดา  บนบานประตูโบสถ์ วัดไชยมลังคลาราม  เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย

-         ร่วมพัฒนาหลักสูตร รายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ วิชาแกะสลักหนัง-สลักหยวกกล้วย  ชั้นประถมปีที่ ๕-๖ 

-         ร่วมกันสร้างสื่อการเรียนการสอน  ของการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ๒๕๕๑  ช่วงเกษียณอายุจนถึงปัจจุบัน

-         สร้างสรรค์ผลงานการแกะสลักหนังตะลุงอย่างจริงจังเพื่อการสืบทอด การอนุรักษ์และมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

-         สมัครเป็นวุฒิอาสา  ธนาคารสมอง  ในพระเสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

-         เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในฐานะศิลปินพื้นบ้าน

-         เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันหนังตะลุง

-         เป็นประธานกรรมการภูมิปัญญาท้องถิ่น  ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช พร้อมเป็นที่ปรึกษาการสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  เกี่ยวกับวัตถุ  เนื้อหาของคนในพื้นที่

-         ตกแต่งยอดนมพระ วัดพ่อท่านเนียร  วัดบางไทร อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

-        เป็นที่ปรึกษาด้านศิลป์  ให้วัดเจ้าแม่อยู่หัว  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

-         เป็นที่ปรึกษาฝ่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช

-       เป็นกรรมการดูแลหอพัก  ของนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

-         ฝึกนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้  เพื่อให้แสดงทอล์กโชว์ เรื่องอนุรักษ์หนังตะลุง จัดโดยบริษัทพานาโซนิค  ส่งเข้าประกวดใน ๕ จังหวัดภาคใต้  ที่อำเภอหาดใหญ่  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และเพื่อไปแข่งรวมทั่วทุกภาคที่กรุงเทพมหานคร

-         ฝึกนักเรียนโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แสดงทอล์กโชว์ ในหัวข้อ ตะลุงประกันชีวิต ”  จัดโดย บริษัทประกันชีวิต เพื่อชิงทุนการศึกษา  ได้รับรางวัลชนะอันดับ ๒

-         ฝึกนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้ ว่าเพลงบอก เพื่อแสดงในงานจัดนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน และนอกจากนี้ยังได้บรรเลงดนตรีมโนรา-หนังตะลุง ฝึกการเชิดและว่ากลอนหนังตะลุง 

ฝึกรำมโนรา-ออกพราน  ว่ากลอน ฝึกการร้องเพลงกล่อมเด็ก ฝึกการพูดเป็นพิธีกร  เป็นต้น

-         ได้รับการแต่งตั้งจากการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหัวหน้าทีม  ไปสลักเทียนพรรษา เพื่อส่งเข้าประกวดที่จังหวัดอุบลราชธานี

 ขอขอบคุณ ข้อมูล ข้อมูลภาพจาก

ข้อมูลจาก"เจริญอนุสรณ์"
คุณนงเยาว์ เมธารินทร์
คุณรื่นจิต  แสงแก้วสุข(เมธารินทร์)
คุณพวงน้อย  เพ็งสุวรรณ (ขรัวทองเขียว)
คุณจินตนา พิทักษ์นราธรรม
คุณประทุม- คุณจรัญ หนูคง 
คุณจรินทร์ โมสิโก

คุณอาภรณ์ (พี่เป้า) ไชยสุวรรณ,คุณสันถัต(เฉ่ง) สารรักษ์(ทองนอก),คุณนัสราห์ จำปากลาย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

คุณภัทรพร พันธุ์ประเสริฐ

คุณอำนวย ทองทะวัย ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

คุณภักดี โกมัย

คุณอรรถ ศิริรักษ์

นางสาวปุณิกา พันธรังษี

www.gotoknow.org

คุณยุรีย์ อังวิทยาธร


 

2 comments

 1. สุดยอดบรมครู เมืองนคร ที่ให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรม ปักษ์ใต้บ้านเรา
  ขอคารวะด้วยใจครับ
   
  และขอขอบคุณทางเว็บ ที่พยายามเก็บข้อมูลเรื่องราวดีดีเหล่านี้ไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังๆได้ติดตาม
  กันอย่างต่อเนื่องและเต็มอิ่มทุกข้อมูลครับ
   
  ขอขอบคุณอีกครั้งครับ

 2. คุณnakhonkup999
      ขอบคุณ ด้วยความจริงใจครับ
   

Leave a Reply

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>