ภาพแปะฟ้า”สวนหลวงราชฤดี(ศรีธรรมราชศึกษา)ถึงอนุสาวรีย์วีรไทย”

มิ.ย. 07

ภาพแปะฟ้า”สวนหลวงราชฤดี(ศรีธรรมราชศึกษา)ถึงอนุสาวรีย์วีรไทย”
pจุดเริ่มต้นสวนราชฤดี11 copy
pจุดเริ่มต้นสวนราชฤดี21 copy

             ภาพอดีต รัชกาลที่ 5 และสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จ ณ สวนหลวงราชดี ถ่ายเมือ 6 กรกฎาคม ร.ศ.117 ภาพจากศิลปากรที่ 14 เมืองคอน  สารนครศรีธรรมราช ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ มีค.2555
             สวนหลวง”ราชฤดี”หลายๆท่านที่เห็นผู้เขียนๆเกี่ยวกับช่วงใหม่”สวนหลวงราชฤดี” อาจมีความแปลกใจเพราะ “เมืองคอน” มีสวนหลวงด้วยหรือ “มีครับ” แต่อดีตเคยมีครับ ด้วยมีเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือพระราชหัตถเลขา ของ ร.5 เมื่อคราวเสด็จประภาสเมืองคอน ใน ร.ศ.117 (พ.ศ.2441)พระองค์ได้แวะชมสวนป่าละเมาะนอกเมืองบนเส้นทางสันทราย ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับลงเรือที่ท่าแพ ทรงเห็นว่าเป็นบริเวณที่งดงามตามธรรมชาติเหมาะแก่การใช้เป็นที่พักผ่อน ทรงพระราชทานนามว่า”สวนราชฤดี”(พระราชหัตถเลขา ฉบับที่ 2 หน้า 214-215 จากหนังสือพระราชหัตถเลขา ในรัชกาลที่ 5 เรื่องเสด็จประพาสแหลมมาลายู) และในคราวที่ ร.6 เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลปักต์ใต้ ในปี ร.ศ.128 (พ.ศ.2458) ทรงเสด็จไปชมสวนราชฤดีที่ ที่ พระราชบิดา ทรงประทานนามจับจองไว้   ในอดีตเมืองคอน คงบริบูรณ์ด้วยต้นไม้ธรรมชาตินานาพันธุ์อย่างที่สุด(จากสารนครศรีธรรมราช,จากหนังสือประวัติวัดท่าโพธิ์ของครูน้อม อุปรมัย,และบทความเรื่อง “ต้นไม้่กับเมืองนครศรีธรรมราช “โดยคุณประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์จากหนังสือ ชุมชนจุฬา นครศรีธรรมราช 23 ตุลาคม 2513)
                จุดเริ่มต้นสวนราชฤดีตั้งแต่สันทรายโรงเรียนศรีธรรมราช-สนามกีฬา-บ้านวิวเขา-สนามบิน-สถานที่ตั้งของกองทัพภาคที่ 4 สถานที่ตั้งของค่ายทหารจังหวัดมณฑลทหารบกที่ 5 (ปัจจุบัน เป็นมณฑลทหารบกที่ 41)
pถนนเสด็จราชดำเนิน1-copy copy
ภาพอดีต ร.5 เสด็จสวนราชฤดีก่อนที่จะไปลงเรือที่บ้านท่าแพ ถ่ายเมือ 6 กรกฏาคม 2441 ภาพจากสารนครศรีธรรมราช ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ เมษายน 2555
สนามกิฬานครศรีธรรมราช copy
ภาพอดีตเมืองคอน-สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ่ายเมือ พ.ศ.2510 ภาพจากคุณมะอึก ธัมมิกะกุล ฤทธิโชติ ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ พฤษภาคม 2558

  ประวัติความเป็นมา  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า แผ่นดินทางภาคใต้ของประเทศ    ขณะนั้นไม่มีกำลังทหารไว้สำหรับป้องกันประเทศส่วนนี้   และหากจะจัดตั้งกองทหารเป็นหน่วยถาวร ก็เป็นการขัดตอกกฎหมาย ระหว่างประเทศซึ่งระบุไว้
ว่าทุก ๆ ประเทศจะมีหน่วยทหารไว้ใกล้เขตชายแดนไม่ได้ แต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์พระองค์จึงพิจารณาหาอุบายติดต่อกับมิตรประเทศว่า   ขอให้พระองค์ได้จัดตั้งกองทหารรักษาพระองค์     ประจำอยู่   ณ
ที่ประทับชั่วคราว แทนหน่วยทหารกำลังรบ เพื่อใช้ถวายความปลอดภัยในโอกาสที่เสด็จ ฯ ทางภาคใต้เท่านั้น เมื่อนาน ๆ ประเทศได้พิจารณาแล้วจึงยินยอมให้พระองค์จัดตั้งหน่วยทหารไว้ตามที่ร้องขอ 

ต่อมา พระองค์จึงได้ตกลงพระทัยสร้างที่ประทับชั่วคราวขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บริเวณตำบสวนจันทร์(ปัจจุบัน คือบริเวณสนามบินกองทัพภาคที่ ๔ ซึ่งมีหลักเขตจารึก ๒๔๕๙ อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ตั้งกองทหารใช้ชื่อหน่วยว่า  “ กองพันที่ ๓ กรมทหารรักษาวัง ”   เมื่อ ๑ เมษายน๒๔๙๓ จนถึงปลายปีพุทธศักราช ๒๔๖๘

pช่วงสนามบิน copy
ภาพอดีตถ่ายจากสนามบิน บริเวณด้านหน้านของภาพ(fore grouns) คือสนามบิน ตอนกลางคือท่าลาดเบื้องหลังสุดเป็นทิวเขานครศรีธรรมราช จากบทความ”ต้นไม้กับเมืองนครศรีธรรมราช โดยคุณประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ จากหนังสือ ชุมชนจุฬานครศรีธรรมราช 23 ตค.2513 ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ เมย.2555 
Picture 423-horz copy

ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพอดีตบริเวณสนามบินกองทัพภาคที่ 4 ภาพอดีตถ่ายเมือ ประมาณหลัง พ.ศ.2500 จากคุณเอื่อมพร ไชยมุติ คุณสายัณห์ ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้) ภาพปัจจุบันถ่าย เมือ เม.ย. 2557

ประวัติทุ่งท่าลาด(มีพื้นที่ ประมาณ 3,000 ไร่)  เดิมเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำขังตลอดปี ในฤดูฝนระดัยน้ำจะสูงมากประกอบกับดินมีกรดสูงตามธรรมชาติของดินพรุ ไม่เหมาะแก่การทำเกษตร ในสมัยก่อนจึงเป็นทางน้ำสำหรับสัญจรไป มา ของราษฎร และเป็นที่แข่งเรือในเทศกาลต่างตลอดจนเป็นที่ชุมนุมพนมพระ-พระลากทางน้ำ เมือตื้นเขินกลายเป็นแหล่งเลี้ยงควายของราษฏรเ-ป็นหนองบัวนานาชนิดจนเกิดสำนวนกล่าวติดปากว่า “สิ่งที่ไม่ควรเป็น คือ ต้นไม้่ท่านครูกาชาด ความท่าลาด ทาสยายชีหนู รุอีโหล้ย “เพราะถ้าเป็นสิ่งเหล่านี้่แล้วจะพบความลำบาก โดยในส่วนของ”ควายท่าลาด” แสดงถึงความอดยากลำบากของควายที่ถูกเลี้ยงไวในทุ่งท่าลาด เป็นหนองน้ำมีปลิงชุดชุม ควายทุ่งตัวจะต้องผจญกับฝูงปลิงที่รุมกันดูดเลือดควาย(จากสารนครศรีธรรมราช)
ภาพอดีตความเปลี่ยนแปลงยุคแรกของ “ทุ่งท่าลาด” ภาพจากสารนครศรีธรรมราช จากหนองบัวนานาพันธุ์และทุ่งนาำและเป็น”แก้มลิง”เป็นที่เก็บน้ำของคนยุคโบราณที่คิดและธรรมชาติสร้างสรรค์
ภาพความเปลี่ยนแปลงของ”ทุ่งท่าลาดยุคปัจจุบัน”ถ่ายเมือ เมย.2555
อนุสรณ์สถานยามาดา(วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น) นครศรีธรรมราช ณ ทุ่งท่าลาดเมืองคอน ข้อมูลจากสารนครศรีธรรมราชฉบับที่ 10 ตค.2544
ภาพภูเขา”ปฏิมากรรม”หลากสีจากทุ่งท่าลาดยุคปัจจุบันที่มีกองขยะมหึมา “เกิดจากมือใคร”ถ่ายเมือ เมย.2555
ภาพอดีต บริเวณสนามบินกองทัพภาคที่ 4 ถ่ายเมือประมาณ 2477 ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ  เมษายน 2555
Picture-202-500x430 copy
pโรงทหารรักษาวัง2pg copy
ภาพอดีตภาพ  ธันวาคม 2484 เมื่อโดนกระสุนปืนใหญ่ของญี่ปุ่นเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นขึ้นท่าแพ ,อาคาร พ.ศ.2505 ภาพจากหอจดหมายแห่งชาติ,สารนครศรีธรรมราช,คุณชวลิต อังวิทยาธา, อาจารย์พวงผกา ตลึงจิตต์,คุณศุภชัย แซ่ปุง และคุณจรัส ยกถาวร ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ เมษายน 2555
pกองทัพภาคที่4 copy
 • ภาพอดีตบริเวณที่ตั้งของโรงพยาบาลโรคเรื้อนเมืองคอน(ปัจจุบันย้ายไปตั้งที่นิคมพุดหง อำเภอร่อนพิบูลย์)และปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองทัพภาคที่ 4 ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี,คุณชวลิต อังวิทยาธร และหนังสือกิตติคุณถึงเมืองคอน ที่ระลึกหนี่่งร้อยปีคุณสวาทและแม่สงบของคุณศุภชัย แซ่ปุง ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ เมษายน 2555
 • ต่างยุค ต่างสมัย ณ บริเวณนี้
 • มณฑทหารบกที่5 copy
 • ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพมณฑลทหารบกที่ 5 ถ่ายเมือ 25 ปีล่วงมาแล้ว(นับจาก พ.ศ.2507)ภาพจากหนังสือวีรไทยทักษิณ
pกองพันทหารรักษาพระองค์ที่สวนราชฤดี-525x700 copy
ภาพอดีตโรงทหารรักษาวัง(กองพันรักษาพระองค์ที่สวนราชฤดี)ถ่ายภาพเมือ พ.ศ.2458 และถูกยุบเมื่อประมาณ 2469  และอดีตเคยเป็นที่เรียนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ (น.ศ.1)บางส่วน ภาพจากสารนครศรีธรรมราช อาจารย์พวงผกา ตลึงจิตต์,คุณจรัส ยกถาวร -ข้อมูลจากหนังสือ”ที่ระลึก พ่วงสุวรรณรัฐ หน้า27-28 โดยหนังสือ ภาพปัจจุบันคือ มณฑลทหารบกที่ 41 ถ่ายเมือ เมย.2555
KNK_img015a copy
าพอดีตพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จ ณ มณฑลทหารบกที่ 5 ค่ายวชิราวุธ เมือ พ.ศ.2502
pมณฑลทหารบกที่-6-copy copy
pการเคลื่อนย้ายกำลังพลสังกัดมลฑลที่-5 copy
   ภาพอดีตที่ตั้งมณฑลทหารบกที่ 5 ค่ายวชิราวุธ ถ่ายเมือ 8 ธันวาคม 2484 และภาพการเคลื่อยย้ายกำลังพลจากราชบุรี มณฑลที่ 5 มาอยู่ที่ นครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ.2482 ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี คุณชวลิต อังวิทยาธร และข้อมูลจาก ร.ท.พิชิต สมภู่  ที่ได้สู้รบในสงครามโลกครั้งที่ 2 ภาพปัจจุบัน ถ่ายเมือ เมษายน 2555
พลับพลาที่ประทับ copy
ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพพลับพลาที่ประทับรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเมืองคอน เมื่อ พ.ศ.2502 ปัจจุบันรื้อสร้างสโมสรนายทหารค่ายวชิราวุธ และเปลี่ยนชื่อเป็น สโมสรวีรไทย ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ มิถุนายน 2558
page111 copy
ภาพอดีต บริเวณสโมสรนายทหารค่ายวชิราวุธหน้ามณฑลทหารบกที่ 5 อนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6  เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ เมือ 16 พย.พ.ศ. 2512  (ภาพเพื่อนๆ รั่วของชาติและ ส.อ.ประสพ ดำเอี่ยม) เมือ พ.ศ.2523 ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ เมย.2555
pอนุสารวรีย์วีรไทย copy
ภาพอดีต พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและพระบรมราชินีนาถเสด็จวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์วีรไทย ณ.ค่ายวชิราวุธ เมื่อคราวเสด็จเมืองคอน พ.ศ.2502 ภาพจากพิพิธภัณฑ์วีรไทย ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ เมย.2555
Picture 407-vert copy

ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพอดีตบริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย ภาพอดีตถ่ายเมือ ประมาณ 8 ธันวาคม พ.ศ.2496 จากคุณเอื่อมพร ไชยมุติ คุณสายัณห์ ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้) ภาพปัจจุบันถ่าย เมือ พฤษภาคม 2557

Picture 449-vert copy
ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพอดีตบริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย ภาพอดีตถ่ายเมือ ประมาณ 8 ธันวาคม พ.ศ.2496 จากคุณเอื่อมพร ไชยมุติ คุณสายัณห์ ยรรยงนิเวศ(ป๋อง โฟโต้) ภาพปัจจุบันถ่าย เมือ พฤษภาคม 2557
ประวัติิอนุสาวรีย์วีรไทย ณ.ค่ายวชิราวุธ
           เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่  ๒  ญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่นครศรีธรรมราชในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ โดยการนำของพลโทอิอิด้า ส่วนกองทัพไทยได้แต่งตั้งให้พลตรีหลวงเสนาณรงค์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๖ เป็นแม่ทัพบัญชาการรบ ซึ่งหลวงเสนาณรงค์ได้รับรายงานข่าวว่าเรือรบญี่ปุ่นมาปิดปากอ่าวและยกพลขึ้นบกที่สงขลา จึงได้เตรียมความพร้อมในการรับมือข้าศึก แม้ขณะนั้นฝนจะตกหนัก ในที่สุดก็ได้รับรายงานว่า มีเรือรบญี่ปุ่น จำนวน ๓ ลำกำลังลำเลียงพลด้วยเรือท้องแบนมาตามคลองท่าแพ พลตรีหลวงเสนาณรงค์ได้สั่งการให้เปิดคลังแสง แจกจ่ายอาวุธปืนเล็ก ปืนกล ให้แก่ทหารทุกคนที่ประจำการอยู่   รวมทั้งกองทหารยุวชน จำนวน ๓๐ นายด้วย และประกาศให้ทุกคนต่อสู้อย่างเต็มกำลัง การสู้รบมีสองแนวรบ
แนวรบที่สำคัญคือ  แนวรบบ้านท่าแพ  ได้มีการสู้รบที่ดุเดือดที่สุด ระหว่างทหารไทยกับทหารญี่ปุ่น ถึงขั้นตะลุมบอนกันด้วยดาบปลายปืน เหล่าทหารหาญได้ปฏิบัติการสู้รบอย่างกล้าหาญ และน่าชื่นชมอย่างยิ่ง การสู้รบได้ดำเนินการอย่างรุนแรงมาโดยตลอด   ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายรุกมากกว่าฝ่ายญี่ปุ่น   ซึ่งแสดงทีท่าจะล่าถอย ปรากฏว่าฝ่ายข้าศึกสูญเสียทหารไปเป็นจำนวนมาก จนผู้บัญชาการของข้าศึกเสียชีวิตในที่รบ ฝ่ายทหารไทยสูญเสียทหารไป  ๓๙  นาย  ซึ่งจัดว่าการรบที่บ้านท่าแพเป็นจุดที่สูญเสียทหารมากที่สุดในการต้านทาน การยกพลขึ้นบกของญี่ปุ่นในภาคใต้

          

ภายหลังเมื่อสงครามสิ้นสุดลง  ได้มีการก่อตั้งอนุสาวรีย์วีรไทยขึ้น  เพื่อแสดงความกล้าหาญของเหล่านักรบผู้กล้าหาญของนครศรีธรรมราช
ผลงานและเกียรติคุณที่ได้รับ

         

      ผลงานของทหารไทย นักรบผู้กล้าหาญแห่งนครศรีธรรมราช ในการต่อสู้กับข้าศึกทหารญี่ปุ่น โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญ   การรบได้ดำเนินการอย่างกระชั้นชิดในเวลาอันรวดเร็ว ฝ่ายทหารไทยรุกเข้าไปจนถึงท่าเรือ ห่างจากเรือข้าศึกเพียง ๑๐๐ เมตร ได้เข้าตะลุมบอน มีเสียงไชโยทุกแนวที่ยึดได้ ไม่มีครั้งใดที่จะได้เห็นการต่อสู้อย่างทรหดจนถึงขั้นตะลุมบอนอย่างในครั้งนี้ ผลการรบฝ่ายข้าศึกตายมาก  ผู้บัญชาการของข้าศึกเสียชีวิตในที่รบ    

      เกียรติคุณที่ได้รับ ได้มีการสร้างอนุสรณ์สถานขึ้นเพื่อสดุดีเกียรติคุณและรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์แห่งการสู้รบระหว่างทหารวีรไทย นักรบผู้กล้าหาญแห่งนครศรีธรรมราช  โดยพลตรีหลวงเสนาณรงค์ ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างขึ้น ตามความประสงค์ของประชาชนทุกหมู่เหล่า และจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ตั้งชื่ออนุสาวรีย์ว่า

“อนุสาวรีย์วีรไทย พ.ศ. ๒๔๘๔” 
เหตุการณ์
อนุสาวรีย์วีรไทย-357x500 copy
pร้านมาลูสี่แยกท่าวัง1-500x338 copy
ภาพอดีตภาพอัฐิของคนญี่ปุ่น 6 คน ที่เสียชีิวิตที่ นครศรีธรรมราช ถ่ายบริเวณหน้าร้านรักษาโรคฟันของร้านมารุ(พ.ท.มาลู) เป็นชาวญี่ปุ่นที่แขวงตัวเพื่อสืบราชการลับของไทยส่งข้อมูลให้ทหารญี่ปุ่น โดยเปิดร้านตั้งอยู่บริเวณสี่แยกท่าวัง(วิธีการจะไปตกเบ็ดอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง ที่บริเวณปากน้ำปากพูน โดยวัดระดับน้ำจากการตกเบ็ดและถ่ายรูปบริเวณต่างๆในเมืองคอน) รูปอดีตถ่ายเมื่อ ธค. พ.ศ.2484 จากหนังสือชีวิีตของมาซาโ๊อะ เซโตะ ผู้ถูกพ่อและญี่ปุ่นทอดทิ้ง เล่ม 1
pเรือบรรทุกทหารญี่ปุ่นขึ้นท่าแพ-500x308 copy
ภาพอดีตเรือบรรทุกทหารญี่ปุ่นขึ้นท่าแพ(ก่อนจู่โจม) เมือ 8 ธค.2482 ภาพจากหนังสือชีวิตของมาซาโอะ เซโตะ ผู้ถูกพ่อและญีปุ่นทอดทิ้ง เล่ม 1
pลำเลียงพล-500x491 copy
ภาพยุทธวิธีการลำเลียงพลจู่โจมอย่างรวดเร็วโดยรถจักรยานยนต์
uกลยุทธ-500x381 copy
จากรายงานข่าวได้พบว่ามีการฝึกฝนกองกำลังทหาร แทรกเข้าไปในระบบการศึกษาภายในประเทศ ซึ่งกองกำลังนี้ใช้พาหนะเป็นรถจักรยาน( ของญี่ปุ่น) ในบริเวรคาบสมุทรมาเล ดังจะปรากฏให้เห็นดังรูป ว่าพวกเขาฝึกฝนกันอย่าง เอาเป็นเอาตาย
จากภาพข่าว กองกำลังเหล่านี้ถูกฝึกมาเพื่อการโจมตีอย่างรวดเร็ว
ด้านกิจกรรมที่กำลังทหารไ่ปแทรกตัวคือ กิจกรรม กีฬาสีของโรงเรียน จะจัดให้มีการแข่งขันจักรยานแทนการวิ่งของเด็กผู้ชาย เพื่อปลูกฝัง และเพิ่มพละกำลังให้แข็งแกร่ง ก่อน ที่จะก้าวเข้าสู่  สมรภูมิรบ

ขอขอบคุณ คุณลิสศลา คงเมือง,คุณยูถิกา พันธรังษี ที่ช่วยกันแปลให้แก่ผู้เขียน

(ความเห็นของผู้เขียนภาพยุทธการทางการฝึกฝนกองกำลังทหาร/เยาวชนของญี่ปุ่น เขาได้เตรียมการและเข้าใจสภาพพื้นที่ในแถบแหลมมาลายู เดิมญี่ปุ่นเพียงขอผ่านทางเพื่อต่อไปมาเลเชีย สิงคโปร์ เมื่อทางทหารไทยไม่ให้ผ่าน จึงรบกับทหารญี่ปุ่นในคราวสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นขึ้นท่าแพ)
pภาพเหตุการณ์1 copy

pภาพเหตุการณ์2 copy

ภาพอดีต การลำเลียงทหารไทย /ชาวยุโรปในเมืองคอนขอกำลัีงตำรวจอารักขาขณะอพยพจากเมืองคอนไป กรุงเทพฯ ภาพาจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี,สารนครศรีธรรมราช,หอจดหมายเหตุแห่งชาติ,ตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ ที่ระลึกในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนายพงษ์ศรี ภูมะธน ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์วีรไทย
 • ประกาศและแผ่นปลิวช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นบุกท่าแพเมืองคอน
ภาพประกาศและแผ่นปลิวต่างๆ ข้อมูลจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ ที่ระลึกในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ นายพงษ์ศรี ภูะธนและพิพิธภัณฑ์วีรไทย
อาวุธ
สงคราม/เจรจา
       ภาพสู้รบ/เจรจา ภาพวาดจากคุณแนบ ทิชินพงศ์ ภาพการรบ ภาพการเจรจาก ผู้เจรจาประกอบด้วย นายพันเอกหลวงเสนาณรงค์,หลวงประหารวิปุลาภ พันตรีหลวงสวัสดิ์ กุลยุทธ  ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคัุบกองพัน  ร.ท.พิชิต สมภู่ ผู้ร่วมในเหตุการณ์ คุณสุธี พงษ์พานิช ลูกเขยขุนบวร เป็นล่ามและฝ่ายทหารญี่ปุ้น พ.ท.มารูและอีกหลายท่าน(ข้อมูลจาก ร.ท.พิชิต สมภู่และได้ให้ข้อมูลว่า ศพทหารทั้งหมดไปไว้ที่วัดส่วนป่าน และฝังศพที่วัดมุมป้อม)
ผลการเจรจายุติการรบได้ความดังนี้
1.
ญี่ปุ่นได้ขอให้ถอยทหารไทยจากที่ตั้งปรกติไปให้พ้นแนวคลอง สะพานราเมศวร์ ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ชั่วโมง เพราะญี่ปุ่นต้องการใช้สนามบินโดยด่วน 
2.
ฝ่ายเรายินยอมให้กองทหารญี่ปุ่นเข้าพักอาศัยในโรงทหารได้ทั้งหมด โดยฝ่ายเรารวมทั้งครอบครัวนายทหาร นายสิบ จะเข้าไปพักในบริเวณตัวเมืองนครศรีธรรมราช เช่น ตามโรงเรียน วัด และ บ้านข้าราชการ เป็นต้น
3.
ขอขนอาวุธ สัมภาระติดตัวไปด้วย ยกเว้นอาวุธหนัก กระสุน วัตถุระเบิด แ ละน้ำมันเชื้อเพลิงบางส่วน ตลอดจนเครื่องบิน ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นไม่ยินยอมให้ขนย้าย
4.
ฝ่ายญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่ได้มีการปะทะกันเห็นใจและยกย่องชมเชยวีรกรรมทหารไทยในครั้งนี้ 
วีระชน/วีรไทย ในสงครามกับญี่ปุ่น ภาพจากสารนครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑ์วีรไทย
ภาพอดีตเรือนยกกระบัตรทหาร/สภาพบ้านของคนไทยที่ทหารญี่ปุ่นเข้าไปอาละวาด และทำลาย  เมือ ธค.2484 ภาพจากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี จากหนังสือชีวิตของมาซาโอะ เซโตะ ผู้ถูกพ่อและญี่ปุ่นทอดทิ้ง เล่ม 1 และข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์วีรไทย
ภาพแผนภมูิสนามรบสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นบุกท่าแพ เมืองคอน ที่มาจาก พ.อ.สอาด ชมสุนทร
ภาพจำลองการสู่รบที่บ้านท่าแพ ค่ายวชิราวุธ จากพิพิธภัณฑ์วีรไทย
 • ธนบัตรสมัยสงครามญี่ปุ่น
      ในช่วงสงคราโลกครั้งที่2 (มหาเอเชียบูรพา)และญี่ปุ่นขึ้นท่าแพ ประเทศไทยมีความสบสนวุ่นวาย เนื่องจากมีความขาดแคลนในเรื่องธนบัตรและทำให้เกิดธนบัตรชื่อแปลกๆเช่น”ตางค์กล้วย”ธนบัตรเล้ง”ธนบัตรหม้อกล้วยเตี๋ยว”ในสงครามมหาเอเชียบูรพาในภาคใต้ (บทความเรื่องธนบัตรสมัยสงครามญี่ปุ่น เขียนโดยนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิชจากหนังสือสารนครศรีธรรมราชฉบับที่ 1 มค.2539)
ธนบัตรพิมพ์จากประเทศญี่ปุ่น ภาพที่ 4 5 9 7
ธนบัตรที่ผลิตจากกรมแผนที่ทหารบำ 8 9 10 11
ธนบัตรพิมพ์ที่กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ ภาพที่ 12 13
ธนบัตร”ตางค์กล้วย” ภาพที่ 14 (ญี่ปุ่นเตรียมใช้ในแหลมมาลายูหลังจากยึดครองได้)
ธนบัตรที่จะใช้ในพม่า ภาพที่ 15 16(หลังยึดครองได้)
ธนบัตร”เล้งท่าฉาง” ภาพที่ 17 (พิมพ์โดยนายเล้ง ชาวท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี)
ธนบัตร”ขบวนการไทยถีบ” ภาพที่ 18 19
ธนบัตร”หม้อขายกล้วยเตี๋ยว” ภาพที่ 20 21

อนุสาวรีย์ทหาร1-700x697 copy

ภาพอดีตหน้าอนุสาวรีย์วีรไทย ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2499 ภาพโดยคุณสถาพร พฤกษะศรี

IMG1-456x700 copy

ภาพอดีตบริเวณหน้าอนุสาวรีย์วีรไทย รูปหนุ่มรุ่นเอาะๆจากโรงเรียนประจำอำเภอปากพนัง(ชาย) ถ่ายเมือ พ.ศ. 2510 ภาพจากคุณสถาพร พฤกษะศรี
pรถม้าที่อนุสาวรีย์วีรไทย (1) copy
ภาพอดีตภาพรถม้าคันสุดท้ายของเมืองคอน ถ่ายที่บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย “รถม้าบังบาว” ถ่ายเมือ พ.ศ.2501 ภาพจากหนังสืออำลา อาลัย ชวลิต อังวิทยาธร ภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อ เมย.2555
ภาพอดีตศิษย์เก่าโรงเรียนโยธินบำรุง(ดูกันเองนะครับว่าใคร เป็น ใคร)ถ่ายเมือปี พ.ศ.2525,2535 ภาพจากนครศรีธรรมราช panoramio  ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ เมย.2555
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
www.oknation.net 
จากคุณมานพ วุฒิมานพ ให้ข้อมูลจากหนังสือ อนุสรณ์ครบรอบ 30 ปี คุณพ่อพานิช เสพย์ธรรม 
คุณมนต์ศักดิ์ วาดอักษร
น้องๆทหารๆที่พิพิธภัณฑ์วีรไทย

15 comments

 1. หนึ่งโมแอ็ด /

  ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วพี่โกมลผม…นั่งดูเวปพี่ทุกครั้ง ขนลุกนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาจากปากที่ผ่านคนบอกเล่า จากยาย จากแม่ และหลายๆคนยังนึกไม่ถูกว่าอนาคตลูกหลานจะอยู่อย่างไรในสังคมที่สับสนวุ่นวาย เพราะผู้คนลุ่มหลงบริโภคแต่วัตถุนิยม มองภาพเก่าดูถนนทุกสายแล้วสมัยก่อนเดินทางไปใหนมาใหนอาจจะลำบากแต่ความลำบากก็เป็นส่วนหนึ่งของความสุขในวิถีชีวิตของคนเรา  ทุกวันนี้รถราเต็มถนน คันโตโก้หรู ปิดป้ายแดงราวกับมาจากอเวจี  อิอิ (ตัวเองไม่มีปัญญา แล้วว่าเค้า 555) เมื่อก่อนอยู่ท่าวังอยากไปหัวถนน ลำบากนั่งรถอย่างน้อย 20 นาที สายหัวถนน สนามกีฬา หรือไม่ก็ รถเมล์เล็กสายรถท่าศาล หรือบางครั้งหากมีรถชะเมาวิ่งเข้ามาก็สามารถโบกติดไปได้เหมือนกัน แต่เดี๋ยวนี้ยุคแห่งความสบายจะไปหัวถนน ประมาณ 1 ชั่วโมงครับ เพราะกว่าจะฝ่าถติดแยกท่าวัง รอไฟ แยกหลาดแขก รอไฟวงเวียน ไปติดตรงก่อนถึงแยกศาลากลาง ติดอีกทีหน้าพระธาตุ รอไฟแดง ประตูชัย ไปติดหน้าโรงบาลมหาราช กว่าจะถึงหัวถนน ก็อ้วกแตกพอดี มีความสบสายสิ่งเดียวคือนั่งรถปรับอากาศเท่าน้นเอง…..

 2. คุณศุภชัย คุณ lionhead.
           ขอบคุณครับ อดีตเป็นบทเรียนเพื่อการเรียนรู้และสร้างเกราะป้องกันตัวเองได้บ้าง?ที่ทำมาก็คุ้มแล้วครับ

 3. ชอบอ่านเรื่องเมืองคอนในอดีตมากค่ะ ส่งลิ๊งค์ของเอกสารโบราณของทางบ้านมาแลกเปลี่ยนกันชม จากโฉนดฉบับนี้ทำให้ทราบว่าพ่อแม่ของทวดได้ย้ายถิ่นมาหักร้างถางพงแถวริมกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

 4. แบบว่าสุดยอด และน่าติดตามผลงานอย่างยิ่งครับ
   
  ขอเผยแพร่ แนะนำเยาวชนคนคอนเหมือนเดิมน่ะครับ
   
  เรื่องราวสาระดีดีแบบนี้ ขอจารึกไว้ให้ลูกหลานได้รับชมครับ 

 5. กัญธิมา /

  คิดถึงโรงเรียนโยธิน  รักมากๆ

 6. คุณnakhonkupp999,คุณกัญธิมา
           ยินดีครับ

 7. คุณcheng
          ที่คุณบอกลิงค์เอกสารของโบราณ ไม่ทราบว่ามีรายละเอียดทางไหนครับ ถ้ามีเอกสารโบราณถ้าจะรบกวนโทร 083-1022243 จะได้ไม่ครับ

 8. เสกสรร /

  ผมศิษย์เก่าโยธินลูกพ่อจ่าดำ รุ่นปี 38 (2538) ขอบคุณความทรงจำดีๆครับ ^_^”

 9. คุณเสกสรร
   ด้วยความยินดีครับ

 10. ชอบเรื่องอดีตเมืองคอนมาก  หาภาพเก่าๆ มาลงเยอะๆ นะครับ

 11. พิพิภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ลุ่มน้ำปากพนัง /

  ภาพแรกเป็นภาพจากอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯลุ่มน้ำปากพนัง(ร.5 กรมพระยาดำรงฯ ทรงฉายที่สวนรื่นฤดี )

 12. พิพิภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ลุ่มน้ำปากพนัง  ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล ครับ
 13. Very good information. Lucky me I recently found your blog by
  accident (stumbleupon). I have saved it for later!

 14. ภาษาญี่ปุ่น 
               Thank you for visiting a similar incidence. Wang's in the future and I would not follow the recommendations to admin and I thank you again.

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *