ภาพแปะฟ้าช่วง”ท่าแพ(ตำบลหอกโมกข์)-อ้อมค่าย-พัฒนาการคูขวาง”

ก.ค. 08

ภาพแปะฟ้าช่วง”ท่าแพ(ตำบลหอกโมกข์)-อ้อมค่าย-พัฒนาการคูขวาง”
pสะพานท่าแพเมื่อญี่ปุ่นบุก1 copy
ภาพอดีตสะพานท่าแพถูกทำลายเมือ ญี่ปุ่นบุกท่าแพ เมื่อ 8 ธค.2484 ภาพจากร้าน“น้ำชาลุงพล”ตลาดท่าแพ ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ มค.2555
             ภาพแปะฟ้าช่วงตำบลหอกโมกข์ในอดีตและเป็นตลาดท่าแพในปัจจุบัน เป็นจุดต่อเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองคอนอีกจุดหนึ่ีง ที่เกี่ยวโยงกับการติดต่อกับภานในและภายนอกประเทศ เป็นที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้่งที่ 2 ที่รู้จักกันในนาม”ญี่ปุ่นขึ้นท่าแพ”และเป็นที่สำคัุญทางประวัติศาสตร์อีกอย่างหนึ่งคือ”ที่หลวงปู่ทวด บรรพชาเป็นพระภิกษุ ณ อุทกสีมาในคลองแห่งหนึ่ง(บวชกลางลำน้ำโดยผูกเป็นแพ)ในปี พ.ศ.2145 เมื่ออายุครบ 20 ปี โดยมีฉายาว่า”เจ้าสามิราม”หรือ”สามีราโม” คลองแห่งนี้ต่อมาจึงมีชื่อว่า”คลองท่าแพ”ซึ่งสามเณรปูได้เข้ามาศึุกษาอาศัย ณ วัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช (ข้อมูลจากหนังสือประวัติศาสตร์หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดจากคุณไชยวุฒิ สิทธิศักดิ์)
สถานที่”บวชอุทกสีมา”ของหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด บริเวณกลางคลองท่าแพ วิธีการโดยเอาแพมาผูกเป็นหลายๆแพผูกติดกัน สถานที่นี้จึงได้ชื่อว่า”บ้านท่าแพ”
76-508x700 copy
Picture-140-700x557 copy
Picture-25421-500x343 copy
ภาพอดีต ภาพบริเวณคลองท่าแพ ปี 2493  ภาพจากหนังสือผันหลัง แลเมืองนคร จากคุณปรีชา นุ่นสุข ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วค.นครศรีธรรมราชและการเดินทางโดยเรือยนต์ในย่านคลองท่แพ ภาพจากคุณชวลิต อังวิทยาธร ,สารนครศรีธรรมราช(พ.ศ.2540)
ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ กค.2555
pสะพานท่าแพ1 copy
        ภาพอดีตถ่ายที่บริเวณสะพานท่าแพ(สร้างใหม่หลังจากถูกญีปุ่นทำลายเมือ สงครามโลกครั้งที่ 2) เมื่อคราวคุณพงษ์ศรี ภูมะธนและภรรยา ไปร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์วีรไทย-และไปที่ตลาดท่าแพ เมือ 8 ธันวาคม 2493(ภาพจากหนังสือตำนานชีวิต ตำนานเมืองนครศรีฯ ที่ระลึกในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ นายพงษ์ศรี ภูมะธน ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ 27 มิย.2555
Picture 2546-horz copy
ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพขบวนช้างเพื่อรับเสด็จ รัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองคอน ที่บริเวณบ้านท่าแพ ภาพอดีตจากสารนครศรีธรรมราช ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ มกราคม 2555
pพํมนาหน้าค่าย copy
ภาพอดีต ร่วมพัฒนาระหว่างหน่วยงานทหารและภาพประชาชนช่วงถนนหน่าค่ายวชิราวุธไปถนนอ้อมค่าย(ทางไปปากพูน อำเภอเมือง) เมือ 25 มิย.2504 ภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์  ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ มค.2555
pขุดถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ1 copy
pถนนอ้อมค่ายใหม่ copy
ภาพอดีตชาวประชาร่วมพัฒนาเพื่อขุดถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ถ่ายเมือ พ.ศ.2504-2505 ภาพจากคุณศุภชัย แซ่ปุง คุณชวลิต อังวิทยาธร ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ มิย.2555
pภัตตาคารตำหนักไทย1 copy
          เพื่อรื้อฟื้นอดีตภัตตาคารตำหนัำกไทยเมืองคอน ที่หลายครอบครัวที่ตั้งครอบครัวใหม่มีอดีต อดีตภัตตาคารตำหนักไทยอยู่ระหว่างหมู่บ้านสยามนครธานี-มายเดย์ ภาพอดีตจากหนังสือนครศรีธรรมราช 32 นครแห่งประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมบนด้ามแหลมทอง เมือ พ.ศ.2532 ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ พ.ศ.2555
pงานแต่ง292 copy
ภาพอดีตบริเวณซอยร่วมพัฒนาใกล้สี่แยกคูขวาง ถ่ายเมือ 21 สิงหาคม 2529 ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ 25 มิถุนายน 2555
Copy of Picture 1027-vert copy
ภาพอดีตเมืองคอน-ภาพสี่แยกคูขวางเมืออดีต ถ่ายเมือ พ.ศ.2513 ภาพอดีตจากสารนครศรีธรรมราช ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ พ.ค.2557
pตลาดสดคูขวาง copy
ภาพตลาดสด(ตลาดเช้า)คูขวางก่อนที่ถูกทำลาย”เป็นอดีต” ภาพจากคุณมนต์ศักดิ์ วาดอักษร ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ กรกฎาคม 2555
และบริเวณสี่แยกพัฒนาการคูขวางเมือเริ่มสร้างถนนเป็นถนนลาดยางแอสฟัสต์ ประมาณ พ.ศ.2522 ได้พบสมอเรือและบริเวณโรงเรียนวัดนาวง สำหรับสมอเรือที่พบที่สี่แยกพัฒนาการคูขวางได้นำไปเก็บไว้ที่ หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ(ข้อมูลจากคุณมิตร พันธรังษี)และน่าสันนิษฐานได้ว่าในบริเวณนี้่น่าจะเป็นทะเลมาก่อน ถ้าขุดพื้นดินบริเวณสี่แยกพัฒนาการคูขวางประมาณ1.5 เมตร จะพบเปลือกหอยเป็นอันมาก
และบริเวณอ่าวปากนครได้พบเครื่องสังคโลกที่ก้นอ่าว จากสารนครศรีธรรมราช
Picture-2544508-500x388 copy
pบริเวณวัดโคกข่อย copy
ภาพอดีต ร.5เสด็จเมืองคอน”ผ่านบริเวณวัดโคกข่อย”(ปัจจุบันคือวัดท่านคร) เมือ พ.ศ.2448 ภาพจากใบบอก เรื่องส่งรายงานศก 116 วันที่ 4 ตุลาคม รัตนโกสินทรศก 117หมวดการโยธาของอดีตผู้ว่าราชการเมืองนครศรีธรรมราช(สุขุมนัยวินิต).ภาพจากสารนครศรีธรรมราช ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ 6 กค.2555
และบริเวณชายทะเลไปทางปากนคร เลี่ยวซ้ายวัดนาวงไปออกปากพญา บริเวณปากน้ำมีร้านอาหารเล็กๆ ชื่อร้านติดแลซีฟู๊ดปากพญานคร  บริการอาหารทะเลแก่ท่าน
Copy-of-ไปขุดถนนพัฒนาการคูขวาง-2505อรรถ-455x700 copy
Copy-of-ไปขุดถนนพัฒนาการคูขวาง2505อรรถ-700x423 copy
Picture-25445091-700x443 copy
pขุดถนนพัฒนาการคูขวาง copy
pถนนพัฒนาการคูขวางใหม่1 copy
pถนนพัฒนาการคูขวางใหม่2 copy
ภาพอดีต(เมื่อก่อนเมืองคอนจะมีวันพัฒนาเมือง)ชาวบ้าน ลูกเสือ ข้าราชการพลเรือง ทหาร ชาวโรงเรียนพรสว้สดิ์วิทยา รวมพลที่สนามหน้าเมืองและเดินทางไปขุดถนนพัฒนาการคูขวาง  นำทีมโดยท่านขุนพันธ์รักษราชเดชและข้าราชการทหาร นายนกเทศมนตรี สมัย นายไสว สว้สดิสาร เมื่อ พ.ศ.2504-2505 ภาพจากภาพประกอบหนังสือ”บอกที่”หมวดการโยธาของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช(สุขุมนัยวินิต)โดยอาจารย์สมชาย เปลี่ยวจิตรและภาพจากคุณอรรถ ศิริรักษ์ ภาพปัจจุบันย่านถนนพัฒนการคูขวงปัจจุบัน ถ่ายเมือ พค.2555
ถนนพัฒนาการคูขวาง24มิย2507-vert copy
ภาพอดีตเมืองคอน-จากทุ่งนา ค่อยๆกลายเป็นถนน ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของ “”วันพัฒนาเมือง เมืองนครศรีธรรมราช”” จนกลายเป็น<<ถนนพัฒนาการคูขวาง>> ภาพอดีตถ่ายเมื่อ 24 มิถุนายน 2507 ภาพจาก”แกะคอลแลคชั่น” พิมพ์เป็นบรรณาการในงานบำเพ็ญกุศลและบรรจุศพนายแกะ ธรรมสุนทร 19 มกราคม 2535 ภาพปัจจุบันถ่ายเมือ พฤษภาคม 2558 
Picture 1046358-vert12 copy
ภาพอดีตเมืองคอน-ถนนพัฒนาการคูขวางก่อนถึงถนนประตูลอด ภาพอดีตจากแผนพับเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 2539และภาพปัจจุบันเมือ สิงหาคม 2557
ประวัติ”คูขวาง”ซึ่งปัจจุบันคือถนนพัฒนาการคูขวาง
                ในปี พ.ศ.2144 ในรัชสมัยของพระนเรศวรมหาราช ได้ขึ้นเสวยราช พระองค์ต้องทำสงครามกู้อิสรภาพและรวบรวมชาติไทย เมืองนครศรีธรรมราชได้ส่งพระรามราชท้ายน้ำอันเป็นทหารเอกของพระองค์มาเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช และให้ขุนเยาวราชเป็นปลัดเมือง และได้มีโจรสลัดก็กใหญ่หัวหน้าใหญ่ชื่อ”อุชงคนะ”อาศัยเกาะร้างคือ”ประเทศสิงค์โปร์ จจุบัน”เข้าโจมตีเมืองคอนเมือ พ.ศ.2141 และพ่ายแพ้ไป เมื่อพระยารามราชท้ายน้ำมาเป็นเจ้าเมือง ได้ระดมประชาชน พลทหาร ให้ทำการขุดคู(สนามเพลาะ)เพื่อป้องกันข้าศึกไม่ให้เข้าถึงตัวเมืองได้ โดยขุดจากลำน้ำท่าวัง ตรงบริเวณท่าขนอนตะวันออกของโรงภาษีเก่า(สะพานท่าซักถนนอ้อมค่าย) พุ่งไปทางทิศใต้ผ่านทุ่งหยามห่างจากตัวเมืองประมาณ 1 กม.ไปบรรจบแม่น้ำหรือคลองคู”พาย”ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำปากนคร คูในครั้งนั้นยังมีปรากฏให้พวกเรารุ่นหลังได้เห็นเดี่ยวนี่ อยู่ตรงแนวถนนพัฒนาการคูขวาง เรียกว่า”คูขวาง”และบริเวณถนนสี่แยกคูขวางได้พบสมอเรือขนาดใหญ่ ที่ใกล้บริเวณสี่แยก สันนิษฐานได้ว่า บริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนและก่อนเป็นถนนพัฒนาการคูขวาง ในช่วง พ.ศ.2520 เป็นที่ทิ้งขยะของเทศบาลเป็น”ถนนที่เิกิดจาการทิ้งขยะ”และมีตำนานการสร้างถนนคูขวางเมื่อขุดถนนใหม๋ๆผู้ีที่ไม่เห็นด้วยก็เรียกว่า“สร้างถนนให้ควายเดิน”
(จากหนังสือประวัติวัดท่าโพธิ์วิหาร,รอยบาทเหยียบแน่นไว้ และฉันจะซื่อสัตย์ จากหนังสือภัทรานุสรณ์ โดยครูน้อม อุปรมัย)
ภาพร่องรอย”คูขวาง”ปัจจุบัน เริ่มจากคลองท่าวัง(ท่าซัก)ซึ่งเคยเป็นด่านศุลกากรเก่า มีชื่อ“บ้านปากคู” เป็นอาคารพาณิชย์  เป็นลานเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน เป็นบ้านย่านพัฒนกาคูขวาง เป็นสถานีอนามัยพัฒนาการคูขวาง เป็นตลาดเสาร์-อาทิตย์ ที่เป็นบางส่วนของหมู่บ้านเอกชนและอาคารพาณิชย์ เป็นหมู่บ้านการเคหะ ด้านหน้าโรงพยาบาลนครพัฒน์ ถ่ายเมือ กค.2555
    ขอขอบคุณข้อมูลจาก กิตติคุณถึงเมืองคอน ที่ระลึกหนี่งร้อยปีคุณป๋าสวาทและแม่สงบ คุณศุภชัย แซ่ปุง,คุณมิตร พันธรังษี ,คุณไพรัช วุนศิลป์,โก้เหนียว ร้านถ่ายเอกสาร วี พี หอนาฬิกา เมืองคอน 

17 comments

 1. ครบถ้วนสมบูรณ์แบบอีกครั้งกับผลงานดีดี ที่สื่อสร้างสรรค์เพื่อคนคอนโดยแท้จริงครับ

 2. คุณ nakhonkup999
                 ขอบคุณครับ เข้ามาดูช้า ช่วงนี้เจ็บตา ดูคอมฯไม่ค่อยจะได้ครับมี  อาการแสบตาไปหาหมอๆบอกว่าตาแห้งและเป็นแผลในตา เลยต้องดูคอมฯน้อยไปโดยปริยายครับ
  มล.พัน 

 3. ชอบมากครับกดเข้ามาดูตลอด

 4. คุณ lionhead
                 ขอบคุณครับ ช่วงตอนใหม่คงช้าสักนิดครับ ผมเจ็บตาต้องพักสายตา จะดูคอมๆมากจะแสบตา แต่คงเขียนไปเรื่อยๆเท่าที่จะหาข้อมูลจากพี่ๆ เพื่อนๆที่กรุณาครับ หวังว่าคุณคงเข้ามาดูและชี้แนะครับ

 5. ผมเกิดเมืองนครฯ เมื่อ ประมาณ 60 ปีก่อน แต่ปัจจุบันไปมีครอบครัวอยู่ที่ จว.อื่น ขอบคุณเจ้าของเว็บไซต์มากที่นำภาพเก่าในอดีตมาให้ชม ผมเคยเล่าให้ครอบครัวผมฟังเสมอว่าถนนพัฒนาการคูขวางนั้นในอดีตผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ขุดถนนนี้มากับมือ แต่ไม่มีภาพยืนยันมาบัดนี้ผมได้เห็นภาพการร่วมมือร่ีวมใจของพี่น้องประชาชนและเหล่านักเรียน ผมมีความสุขมาก ผมเป็นลูกศิษย์ของคุณครูพงษ์ศรี ภูมะธน  จาก ร.ร.สุวรรณศิลป์วิทยา (วัดประดู่พัฒนาราม) จบเมื่อ  พ.ศ.2513 แต่ไม่มีโอกาสไปทดแทนพระคุณท่านในงานฌาปนกิจศพท่านผู้มีพระคุณ ท่านผู้ใดมีหนังสือที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพท่าน(ไม่อ่านแล้ว) ขอความกรุณาแบ่งปันให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณท่านได้อ่านบ้างก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ขอบขอบคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ (ที่อยู่ตามอีเมล์นะครับ)

 6. คูณเดโช ถนอมสังข์
            ไม่ทราบว่าคุณไปอยู่จังหวัดไหนครับ ผมยินดีและขอบคุณที่ติดตามและเผยแพร่ต่อ ถ้าเป็นไปได้ ขอให้คุณเขียนคอมเม้นฯเกี่ยวกับการขุดถนนพัฒนาการคูขวาง ผมเองไม่ทันครับไม่แน่ใจว่าที่เขียนไปครบถ้วนหรือเปล่า แต่เคยอยู่ที่บริเวณถนนขยะของเทศบาลในอดีต สำหรับหนังสือคุณครูฯผมเห็นที่ร้านขายหนังสือเก่า ถ้าอย่างไรผมจะไปดูให้ (ถ้าเขายังไม่ขายไปก่อน)ให้คุณส่งเบอร์มือถือไว้ถ้าถ้ายังอยู่เดียวผมจะโทรไปบอกครับ

 7. เรียน คุณโกมล 
       ขอบคุณมากครับที่ตอบคอมเม้นท์ให้ผมทราบ ผมเรียนด้วยความจริงว่าผมเพิ่งคนพบเวปนี้เมื่อไม่นานมานี้เองโดยหาจากกูเกิล พอเห็นภาพเก่าๆ เมืองคอน ผมนึกรักขึ้นมาทันที และจะติดตามตลอดไป ขอเป็นกำลังใจให้กับเวปดีๆ แบบนี้ครับ
       1. สำหรับข้อมูลการขุดถนนพัฒนาการคูขวางนั้นเท่าที่อ่านผมว่าข้อมูลคุณมีมากกว่าผมอีก สำหรับผมตอนนั้นยังเด็กรู้แต่ว่าเป็นวันที่สนุกมากของเด็กๆ เพราะได้หยุด ร.ร. ผมจำไม่ได้แล้วว่าผมขุดติดต่อกันกี่ปีและไปหยุดตอนไหน จำได้ว่าทาง ร.ร.นัดให้ไปรวมพลกันที่สนามหน้าเมืองในตอนเช้าตรู่ พร้อมกับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ใครมีจอบ เสียม มีด พร้า ก็ให้หาติดไม้ติดมือไปด้วย มีขบวนพาเหรดนำหน้า พวกเราก็แบกเครื่องมือแบบทหารแบกปืน เดินเป็นแถวยาวเหยียดพร้อมกับร้องเพลงวันพัฒนาการ (จำเนื้อไม่ได้แล้ว) บริเวณถนนคูขวางเดิมเป็นป่ากกสุดลูกหูลูกตาเดิมมีการทำนาเรียกว่านาหยาม(นาที่เก็บข้าวเดือนก.พ.หรือ มี.ค.) เมื่อแต่ละหน่วยไปถึงที่หมายก็จะพบป้ายบอกเขตรับผิดชอบการขุดของหน่วยนั้นๆ จำได้ว่าจากหลังวัดบูรณาราม(สี่แยกคูขวางปัจจุบัน) ไปจนถึงคลองคูพายหลัง ร.พ.มหาราช โน่นแหละ ผมไปไม่หมดเพราะไกลมากสำหรับเด็ก มีการส่งกำลังบำรุงกันเป็นระยะๆ เช่นน้ำ ข้าว เหนียวห่อกล้วย ฯลฯ ตอนเด็กแรงงานของพวกเราได้น้อยมากเพราะมัวแต่สนุกกับการเล่นโคลน รู้สึกว่าครึ่งวันหลังพวกเด็กจะแอบหนีไปดูหนังกันเป็นส่วนมาก(คนละ 1 บาท) โรงหนังก็มีวิกบน (นครภาพยนตร์) กับวิกล่าง (หน้าวัดศรีทวี) ตอนหลังไม่มีวันพัฒนาการ จำไม่ได้ว่าเขายกเลิกตั้งแต่ตอนไหน
        2. ที่คุณบอกว่าคุณอยู่ที่ถนนขยะ ถ้าให้เดาผมคงเดาว่าเป็นถนนคลองทา(หลังคริสจักร) ไปจนถึงตลาดผีหีบ (ตลาดที่อยู่ระหว่างเปลวหรั่งกับเปลวแขก) เดิมเป้นคลองเล็กๆ มีต้นสาคูอยู่จำนวนมาก เทศบาลในสมัยนั้นได้นำขยะไปทิ้งถมคลองอยู่นานหลายปีกลิ่นตลบอบอวลไปหมดและเกิดเป้นถนนให้เราเดินจนถึงปัจจุบัน ถ้าจำไม่ผิดปี 2512 นี่เป็นถนนแล้ว ผมเรียน ป.1 – ป.4 ที่ ร.ร.วัดเสาธงทอง เลยพอจำได้
       3.ขอบคุณมากสำหรับกุศลเจตนาของคุณทีั่จะอนุเคราะห์เรื่องหนังสือของคุณครูฯ และขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ เบอร์ติดต่อของผม  084 – 9957645 ครับ ผมออกจากนคร ฯ เมื่อปี 2514 เข้าเรียนที่โรงเรียนนายสิบทหารบก และรับราชการทหารวนเวียนอยู่ใน จว.ภาคใต้ตอนล่างมาตลอด  ครั้งสุดท้ายอยู่ จ.สุราษกร์ธานี และเออรี่ เมื่อปี 49 ปัจจุบันเลี้ยงชีพอยู่ที่พัทลุงครับไม่ไกลจากเมืองคอน
         ผมขอเป็นกำลังใจให้กับคุณและทีมงานทุกท่านที่ร่วมกันจัดทำเวปนี้ ขอให้มีความสุขมากๆ นะครับ 

 8. คุณเดโช
            ผมต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลการขุดถนนพัฒนาการคูขวาง และขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจ ความตั้งใจเดิมว่าจะเขียนไปเรื่อยๆเท่าที่มีข้อมูลจากเพื่อนๆ พี่ๆที่กรุณาให้ภาพและข้อมูลเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นสภาพเมืองคอนในอดีตถึงแม้นว่าอายุภาพไม่ลึกมากนัก ตอนคุณจากเมืองคอน ผมยังไม่มาอยู่นครที ผมเป็นคนปากพนังมา ที่ว่าอยู่ที่ถนนขยะคือถนนพัฒนาการคูขวางช่วงสี่แยกคูขวางไปทางท่าโพธิ์ สภาพถนนที่เทศบาลทิ้งขยะมีแมลงวันเยอะมากๆ อยู่จนมีสภาพถนนเป็นถนนอ้อมค่ายลาดยางมอตอยช่วงปีประมาณปี 2520 สำหรับหนังสือของครูฯวันนี้ผมได้ไปดูที่ร้านหนังสือเก่า เจ้าของร้านเขาบอกว่าจะค้นให้ ถ้าได้ผมจะติดต่อคุณอีกทีครับ
            ต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำอวยพร(ค่อยมีกำลังใจจากคนนครแท้ๆครับ)และติดตามและเผยแพร่ครับ
 9. หนึ่งโมแอ็ด /

  ยอดเยี่ยมมากครับเมื่อคนที่อยู่ในประวัิตศาสตร์มาเจอกับคนเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ อยากมาปูสาดจูดนอนฟังมากเลยครับ…

 10. ปิยะนุช /

  น่าสนใจมากค่ะ ชอบดูภาพอดีตเมืองนครมาก ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ แบบนี้

 11. คุณปิยะนุช
  ขอบคุณครับ

 12. เห็นแล้วให้คิดถึงอดีตที่ผ่านไป ใจก็คิดว่าเอ้ยเราพลาดตรงนี้นะ เราเคยอยู่ในดหตุการนั้นนะ บางเรื่องราวเรายังไม่เกิด บางเรื่องราวเราก็อยู่ร่วมเหตุการ ขอบคุณครับ

 13. คุณRusputin(คนดังชาวรัสเซีย)
          ผมดีใจครับ ที่ทำให้หวลคิดถึงอดีต เมื่อคุณอยู่ในเหตุการณ์บางเหตุการณ์เพื่อเป็นวิทยาทาน แก่รุ่นลูก รุ่นหลานที่สนใจได้เรียนรู้จากเหตุการณ์จริง ขอให้คุณช่วยบรรยายเหตุการณ์ ณ เวลานั้นของคุณ เหมื่อนหลายๆท่านในคอมเม้นต์ คงไม่ขัดข้องนะครับ

 14. พิทักษ์ /

  นึกไปถึงปากทางบ่อโพธิ์…เมื่อก่อนจะเป็นทางไปยังบ่อโพธิ์
  สมัยเมื่อปี2510-2514 แม่ผมขายกล้วยแขกอยู่ข้างโรงสีลุงควรใกล้ปากทาง
  ยังจำลุงแต้มกับป้าเหี่ยวเจ้าของร้านกาแฟร้านเดียวที่อยู่ปากทางบ่อโพธิ์ได้
  ผมเรียนที่รร.สุวรรณศิลป์วิทยา น่าจะรุ่นน้องพี่เดโชสักปีนึงหรือสองปี
  เพราะผมจบป.7ปี2511แล้วไปเรียนต่อที่รร.เบญจมราชูทิศ
  เป็นคนเดียวของโรงเรียนที่ไปสอบเข้ารร.เบญจมฯได้ในตอนนั้น
  เห็นภาพแล้วนึกถึงความหลัง
  ขอบคุณเรื่องราวต่างๆและภาพดีๆที่หามาให้ชมกันครับ

 15. ด้วยความยินดีครับ

 16. ย้อนรอย อ นบพิตำ /

  รูปทุกรูปทรงคุณค่ามากคับ ผมเองกำลังหาข้อมูลบ้านเกิด อ.นพพิตำ แล้วได้มาบ้าง ได้มาเจอบุคคลแบบนี้ปลื้มเลยคับ

 17. Thank you for each of your work on this blog. My daughter delights in participating in investigations and it’s really easy to see why. Many of us learn all of the lively means you make very useful ideas via this web blog and in addition recommend contribution from some other people about this article plus my simple princess is certainly discovering a whole lot. Take advantage of the rest of the new year. You are doing a stunning job.

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *